Professori Kumpulainen Kristiina ja työryhmä (Luonnon Haltijat)

196500 €

Lasten ekologisen mielikuvittelun ymmärtäminen ja pedagoginen edistäminen kulttuuriperinnöstä nousevien tarinoiden ja lisättyä todellisuutta hyödyntävien teknologioiden kohtaamisissa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Ympäristö- ja taidekasvatuksen, kulttuurintutkimuksen, ja mediatutkimuksen näkökulmia yhdistävässä hankkeessa tutkimme lasten ekologista mielikuvittelua ja sen edistämistä kulttuuriperinteestä nousevia tarinoita ja lisätyn todellisuuden teknologiaa hyödyntäen. Ekologinen mielikuvittelu pureutuu tutkimuksessa siihen kuinka lapset jäsentävät ihmisen ja luonnon suhdetta menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden vuoropuheluna. Lähtökohtana on, että lasten ekologinen mielikuvitus muodostuu henkilökohtaisten luontokokemusten ja kulttuurin -tarinoiden, tieteen ja taiteen- rajapinnoilla. Tutkimushankkeessa selvitämme monitieteisesti kuinka kehittämämme pedagogiikka ja siihen liittyvät materiaalit herättävät ja laajentavat lasten ekologista mielikuvittelua. Keskiössä ovat lasten aistikokemukset, erityisesti esteettiset kokemukset ja ympäristön tilaan liittyvät tunteet ja ajatukset, jotka syntyvät multimodaalisesti tuotettujen luontotarinoiden kautta. Hanke pohjautuu visuaalisen etnografian ja narratiivisen tutkimuksen metodologiaan. Tutkimus tuottaa uutta tietoa lasten ekologisesta mielikuvittelusta ja sen pedagogisesta edistämisestä. Se valottaa kuinka vähemmälle huomiolle jääneet lapset muodostavat oman suhteensa luontoon muuttuvassa yhteiskunnassa ja ekologiassa ja millaisena lapset näkevät maailman tulevaisuuden. Ekologisen mielikuvittelun kautta avautuvan lasten luontosuhteen syvempi ymmärtäminen ja edistäminen on tärkeää, sillä luontosuhde vaikuttaa siihen, kuinka lapset ovat kiinnostuneita luonnosta ja ekologisista ilmiöistä. Luontosuhde on yhteydessä luonnosta välittämiseen ja kestävää kehitystä edistäviin elintapoihin. Hanke avaa uusia näkökulmia ympäristökasvatukseen. Sen tuloksia voidaan hyödyntää varhaiskasvatuksessa, kouluissa, kerhoissa, kulttuurilaitoksissa ja kodeissa. Hanke tarjoaa lapsille välineitä ilmaista ympäristöön liittyviä ajatuksia, tunteita ja toiveita.