Filosofian maisteri Pienimäki Hanna-Mari

41500 €

Language professionals as regulators of academic discourse / Kieliasiantuntijat akateemisen kielen säätelijöinä

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Väitöskirjassani tutkin yliopistossa työskenteleviä kieliasiantuntijoita ja heidän rooliaan englannin kielen säätelijöinä. Tarkastelemassani yhteisössä kielentarkastajat ja kääntäjät tekevät yhteistyötä ylläpitääkseen institutionaalista monikielisyyttä ja kielen laatua: he ’uudelleenkirjoittavat’ tekstejä, monitoroivat tekstien norminmukaisuutta ja puuttuvat kieliasuun, sisältöihin tai tyyliseikkoihin kokiessaan sen tarpeelliseksi. Etnografinen tutkimukseni keskittyy erään suomalaisen monitieteisen yliopiston kieliasiantuntijapalveluita tarjoavaan yksikköön ja tarkastelee sen englannin kääntäjien ja kielentarkastajien harjoittamaa kielen säätelyä paikallisten, institutionaalisesti vakiintuneiden normien ja ideaalien toimeenpanijoina ja niitä määrittävinä päätöksentekijöinä. Tutkimuksessani tarkastelen millaista kieltä kieliasiantuntijat säätelevät, miten ja miksi. Etnografisin metodein voidaan paikallisten toimijoiden näkökulmasta avata, mitä heille tarkoittaa englannin kielen laatu niin ideologisesti kuin käytännönkin tasolla kääntämisessä ja kielentarkistuksessa. Kielen laatu ja sitä määrittävät ideaalit muotoutuvat yhteisössä myös osittain teknologian tarjoamien mahdollisuuksien ehdoilla. Esimerkiksi käännösmuistilla on merkittävä rooli intertekstuaalisuuden ja yhdenmukaisen tekstin ideaalin ylläpitäjänä.