Filosofian tohtori Roine Hanna-Riikka ja työryhmä

296100 €

Kuvittele, demokratia! Kertomakirjallisuus demokratian kuvittelun välineenä Suomessa

Kolmivuotinen

Kuvittele, demokratia! -hanke kysyy, miten ja millaista demokratiaa kuvitellaan Suomessa kirjoitetussa, luetussa ja vaikuttavassa kertomakirjallisuudessa. Vaikka kuvittelu on tunnistettu yhdeksi demokratian tärkeimpien edellytysten luojista ja kirjallisuuden merkitys suomalaiselle yhteiskunnalle tunnettu, on kertomakirjallisuuden rooli demokratian kuvittelun välineenä jäänyt vähemmälle huomiolle. Hanke tutkii, miten kertomakirjallisuus hyödyntää ja kenties uudistaa, vahvistaa tai rapauttaa erilaisia demokratian kannalta keskeisiä kuvittelun muotoja. Hankkeessa koottava laaja aineisto huomioi paitsi erilaiset kirjallisuuden levityksen institutionaaliset rakenteet ja uudet markkinateknologiat, myös aihepiiriä taiteellisesti luotaavat teokset. Hanke selvittää, millainen merkitys kertomakirjallisuuden affordansseilla eli tarjoumilla (näkökulmaisuudella, kontekstisidonnaisuudella sekä kuvittelun mekanismien ja ajatusrakennelmien käsittelyllä) on sen kuvittelemille poliittisille ja demokraattisille prosesseille. Tarkemmin analysoidaan, millaista politiikkaa aineistossa kuvitellaan ja missä mielessä se suhteutuu demokratiaan. Erityisesti tutkimme, miten demokratian sisäiset uhat (sivustakatsojuus, populismi ja teknokratia) kertomakirjallisuudessa toistuvat ja ilmenevät, ja kykeneekö kertomakirjallisuus tarjoamaan keinoja näiden uhkien voittamiseksi. Hanke hyödyntää kertomusteoriaa, poliittisen ja kirjallisuussosiologian kysymyksenasetteluita sekä kirjallisuuden ja politiikan tutkimuksen metodologioita. Näin rakentuu sekä uusi näkökulma kertomakirjallisuuteen yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti keskeisenä kuvittelun välineenä että käsitys demokraattisen mielikuvituksen kulttuurisesta varannosta. Hanke esittää analyyttisen ja kriittisen käsityksen siitä, millä tavoin ja millä ehdoilla kertomakirjallisuus voi tukea demokratiaa vahvistavaa kuvittelua.