Post-doctoral researcher Bennett Milaja

18500 €

Kunnossa vai ei? Riistakameroiden ja fotogrammetrian soveltuvuus uhanalaisten ja vaikeasti tutkittavien norppien kunnon ja hyvinvoinnin arviointiin

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Suomen vesissä elävää saimaannorppaa ja itämerennorppaa uhkaa kalanpyydyskuolleisuuden lisäksi etenkin ilmastonmuutos, jolla voi olla myös epäsuoria vaikutuksia yksilöiden kuntoon saaliseläinten määrän vähetessä. On tärkeää, että norppien kuntoa ja terveyttä pystytään seuraamaan tarkasti, jotta tarvittaviin suojelutoimenpiteisiin osataan ryhtyä mahdollisimman pian. Norppien terveydentilan seurantaa vaikeuttaa se, että ne viettävät suurimman osan elämästään veden alla. Kuitenkin niiden jokakeväinen karvanvaihto, jolloin norpat viettävät enemmän aikaa leväten jäällä tai kivillä, mahdollistaa seurannan. Itä-Suomen yliopisto onkin kerännyt karvanvaihtoaikaan riistakameroilla norpista yli miljoona valokuvaa jo lähes kymmenen vuoden ajalta, lähinnä runsaudenarviointia varten. Ponnistushankkeeni tarkoituksena on hyödyntää enemmän tätä laajaa valokuvatietokantaa, ja selvittää ensimmäistä kertaa, soveltuvatko riistakameroilla kerätyt valokuvat eläinten kunnon ja rasvavarantojen arviointiin fotogrammetristen menetelmien avulla. Fotogrammetrialla tarkoitetaan kohteen kolmiulotteista mittausta kohteesta otettujen valokuvien avulla. Lisäksi selvitän, voidaanko myös droonilla otettuja kuvia käyttää norppien kunnon arvioinnissa. Käytän menetelmän kalibrointiin elävistä tarhatuista ja/tai kuolleista norpista otettuja morfologisia mittauksia, kuten vartalon ympärysmittaa (hyvä rasvakerroksen paksuuden mittari), ja samoja yksilöitä valokuvataan droonilla ja riistakameralla eri etäisyyksiltä ja -kulmista. Tämän jälkeen määritän vartalon ympärysmitan valokuvista mitatuista etäisyyksistä matemaattisten kaavojen avulla, ja vertaan saatuja arvoja mitattuihin arvoihin. Jos tutkimuksessa käytettävät riistakameroilla ja droonilla otetut valokuvat osoittautuvat soveltuvaksi tavaksi kerätä tietoa norppien kunnosta, tutkimuksen menetelmiä voidaan hyödyntää myös muiden eläinlajien seurannassa. Lisäksi norppien kunto huippupetoina kuvastaa saalisvarojen runsautta ja samalla koko ympäristön tilaa.