Filosofian tohtori Markkula Inkeri

78800 €

Kun talvi ei ole enää talvi: Lumen muistot, merkitykset ja lumimuutokseen kytkeytyvä ekosuru

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Tutkimukseni käsittelee lumeen liittyviä moninaisia merkityksiä. Lumi on tärkeä osa suomalaista ja saamelaista kulttuuriperintöä, ja myös monet pohjoiset eliölajit tarvitsevat lunta. Talvi-ilmastomme on kuitenkin suuressa muutoksessa: tutkimusten mukaan jokaista yhden asteen paikallista lämpenemistä kohden terminen talvi lyhenee 10–24 päivää, ja erityisesti Etelä-Suomessa luminen aika lyhenee, lumipeilumipeite ohenee ja koonaan lumettomat talvet yleistyvät. Vaikka talviympäristömme muuttuu kiihtyvää vauhtia, on muutokseen liittyviä tunteita sekä lumeen kytkeytyviä merkityksiä tutkittu vasta vähän. Lumen moninaisia merkityksiä kartoitetaan tutkimuksessani ympäristöarvoja, ekosurua ja lajienvälisiä suhteita tutkimalla. Keskeiset tutkimuskysymykset ovat: 1. Minkälaisia ympäristöarvoja lumeen liittyy? Miten lumen muutos vaikuttaa näihin arvoihin? 2. Minkälaisia muistoja lumeen liittyy? Minkälaisia kertomuksia lumesta kerrotaan? Mitä muistot ja tarinat kertovat lumen merkityksestä? 3. Aiheuttaako lumimuutos ekosurua, ja miten suru ilmenee? Vaikuttavat lumeen liitetyt ympäristöarvot ja muistot ekosurun kokemukseen tai sen ilmaisemiseen? Mitä ekosuru kertoo lumen merkityksestä? Ekosurulla tarkoitetaan surua, jota koetaan ekologisista menetyksistä, kuten lajien, ekosysteemien ja merkityksellisten maisemien katoamisesta ympäristönmuutoksen seurauksena. 4. Mikä merkitys lumella on lajienvälisten suhteiden kannalta ja miten lumi ilmentää näitä suhteita? Miten lumen muutos vaikuttaa lajienvälisiin suhteisiin? Tutkimuksen aineisto muodostuu kirjallisuuskatsauksesta sekä Lapissa ja Uudellamaalla tehdyistä laadullisesta kyselytutkimuksesta ja haastatteluista. Tutkimuksen aineistot analysoidaan temaattista sisällönanalyysiä ja narratiivista analyysiä käyttäen. Tutkimuksen tulokset säilyttävät lumeen liittyvää muistitietoa, tuovat näkyväksi ilmastonmuutoksen emotionaalisia ja monilajisia ulottuvuuksia, ja voivat auttaa menetysten arvottamista ilmastopolitiikassa.