Väitöskirjatutkija Timonen Joonas

73300 €

Kulttuurisosiologinen tutkimus perussuomalaisten vakiintumisesta Suomen puoluekentälle

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Perussuomalaisten puolueen nousu suomalaiseksi valtapuolueeksi on ollut merkittävimpiä suomalaisen politiikan muutoksia 2000-luvulla. Riikka Purran johtaman puolueen hallitusasema on aiheuttanut poliittista eripuraa ja kuohuntaa, mutta se kielii myös perussuomalaisten vallan lisääntymisestä ja legitimiteetin vahvistumisesta. Väitöskirjassani tutkin, miten tämä kehitys vaikuttaa suomalaiseen demokratiaan arjen poliittisuuden ja kulttuuristen merkitysten tasolla. Tutkin erityisesti sitä, millä tavoin perussuomalaisten legitimaatio ja valtavirtaistuminen muovaavat kansalaisten poliittista toimintaa ja ajattelua yhteiskunnasta. Tutkimuksen aineisto koostuu kahdesta itse tuottamastani aineistosta: käynnissä olevasta, perussuomalaisten paikallistoimintaa käsittelevästä etnografisesta kenttätyöstäni sekä perussuomalaisten kannattajien tai puolueen politiikkaan myönteisesti suhtautuvien kansalaisten tutkimushaastatteluista. Kirjoitan aineistojen pohjalta kolme empiiristä tutkimusartikkelia, joissa analysoin teoreettisia avauksia tuottaen perussuomalaisten legitimaation seurauksia kansalliselle solidaarisuudelle, puoluepoliittiselle identifikaatiolle ja poliittiselle mobilisaatiolle. Tällä tavoin jäsennän perussuomalaisten poliittiseen vakiintumiseen kiteytyviä poliittisia jatkuvuuksia ja murroksia. Tutkimus täydentää aiempaa suomalaisesta oikeistopopulismista tehtyä tutkimusta kohdistamalla analyyttisen katseen perussuomalaisten kannatuksen syiden sijaan siihen, millä tavoin perussuomalaisten kannatus muuttaa yhteiskuntaa. Tutkimus vastaa kysymyksiin: Muodostaako perussuomalaiset katkoksen vai jatkumon suomalaiseen demokratiaan, minkälaista poliittisuutta puolueen menestys oikeastaan vahvistaa ja mikä Suomen poliittisessa kulttuurissa lopulta muuttuu perussuomalaisten vallan lisääntyessä?