Dosentti Häkkinen Teemu ja työryhmä

249000 €

Konsensushakuinen puolustuspolitiikka deliberatiivisen demokratian ilmiönä Suomessa

Nelivuotinen

Maanpuolustus ehkä kuuluu kaikille, mutta mitä sen takana piilevälle puolustuspolitiikalle oikein kuuluu? Hankkeemme ideana on selvittää ja problematisoida poliittisten päättäjien konsensushakuista puolustuspolitiikkaa koskevaa deliberatiivista demokratiaymmärrystä. Deliberatiivinen demokratia on poliittisen teorian valossa päätöksentekoa, jota edeltää riittäväksi katsottu kansalaisten käymä keskustelu tiettyä asiaa koskevista eri vaihtoehdoista ja ajatuksista. Suomessa puolustuspoliittinen päätöksenteko toimii konsensusperiaatteella. Mutta onko päätöksenteko demokraattista deliberatiivisen demokratian valossa? Hankkeen tavoite on (i) selvittää poliittisten päättäjien tulkintoja puolustuspolitiikkaa koskevasta demokraattisesta päätöksenteosta; (ii) analysoida sitä, mitä päättäjät kokevat tärkeäksi puolustuspoliittisen päätöksenteon yhteydessä, mm. asiasisällön yksityiskohdat, päätöksentekoprosessit yms. sekä (iii) ymmärtää sitä, millaiseksi demokraattisesti toteutetun puolustuspolitiikan tulisi poliittisten päättäjien mielestä olla. Hankkeessa on viisi osatutkimusta, joissa perehdytään (i) puolustuspolitiikan peruslinjoihin, (ii) asevelvollisuuteen, (iii) maanpuolustustahtoon ja (iv) kansainväliseen puolustusyhteistyöhön, siinä erityisesti kansainvälisen viiteryhmän ajatukseen ja siinä esiin nouseviin ajatuksiin puolustuspolitiikkaa koskevan demokraattisen päätöksenteon suunnasta. Hanke hyödyntää haastatteluaineistoa sekä kirjallisia lähteitä ja soveltaa laadullista tekstianalyysiä. Politiikan tutkimusalaan kuuluva hanke yhdistää erilaisia tutkimusaineistoja ja -menetelmiä, analysoi kotimaista keskustelua ja pohtii myös deliberatiivisen demokratian kehityssuunta Suomen kannalta keskeisen kansainvälisen viiteryhmän kontekstissa.