FT, dos. Olsson Pia ja työryhmä (KoKo)

275200 €

Kokoelmien kosketus: Museot tunnetyön kenttänä

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Kulttuuriperintö, sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja identiteetti ovat monin tavoin toisiinsa kietoutuneita ilmiöitä. Samalla niihin kiinnittyy monia erilaistamisen ja ulossulkemisen prosesseja, joiden keskiössä ovat ihmisten tunteet. Kulttuuriperintö ei siis ole muusta yhteiskunnallisesta toiminnasta irrallinen, vaan se merkityksellistyy niin ihmisten arjessa kuin (kulttuuri)poliittisissa diskursseissa. Yhteiskunnan moninaistumisen myötä on nähtävissä, että kulttuuriperinnön merkitykset ja tulkinnat myös entisestään politisoituvat. Hankkeessamme keskitymme kulttuuriperinnölle asetettuun tavoitteeseen toimia sosiaalisen yhteenkuuluvuuden rakentajana yhden keskeisen kulttuuriperintöinstituution, museoiden, näkökulmasta: hankkeessamme tarkastelemme museoiden kokoelmatyötä yhteiskuntapoliittisena tunnetyön kenttänä ja välineenä niin museoammattilaisten kuin museoyleisöjen näkökulmasta. Tutkimus kiinnittyy kansainväliseen museoetnografiseen tutkimuskenttään sekä institutionaalisten museokäytäntöjen tutkimukseen. Tutkimusotteemme on käytäntöorientoitunutta affektiivista etnografiaa. Tarkastelumme pohjautuu käsitykseen kulttuuriperinnöstä prosessina, jota siihen kiinnittyvät tunteet ja arvostukset osaltaan ohjaavat. Selvitämme, minkälaisia affektiivisia käytänteitä 2020-luvun kulttuuriperintöperintöprosesseihin liittyy museoiden kokoelmatyön kontekstissa. Tarkastelemme tätä kysymällä: 1. Millainen rooli kulttuuriperintöinstituutioilla on kulttuuriperintöön liittyvien affektiivisten käytäntöjen tunnistamisessa, haastamisessa ja tukemisessa? 2. Millaisia tunteita kokoelmat ja kokoelmatyö herättävät museoammattilaisissa ja millaista tunnetyötä museokokoelmien äärellä tehdään? 3.Millaisia tunteita kokoelmat herättävät erilaisissa museoyleisöissä ja kuinka kokoelmatyö voi vahvistaa kokemuksia osallisuudesta tai osattomuudesta?