FT Takala Tuomo ja työryhmä

569200 €

Kohti vahvan kestävyyden metsäpalveluita

Jos metsien käytön halutaan muuttuvan aidosti kestävämmäksi, on metsäpalveluiden ja metsäammattilaisuuden myös muututtava. Valtaosa Suomen metsistä on yksityisomistuksessa ja valtaosa metsänomistajista tukeutuu ja luottaa päätöksenteossaan metsäammattilaisiin, joita he kohtaavat erilaisten metsäpalveluiden myötä. Kestävyyssiirtymän keskeinen edellytys on, että metsäpalveluissa ja metsäalan koulutuksessa siirrytään kohti vahvan kestävyyden ajatusmallia: kun nykyisissä metsäpalveluissa luonnon ja ympäristön hyvinvointia tarkastellaan puuntuotannon kehyksessä ja sille alisteisena, tarkastellaan vahvan kestävyyden ajatusmallissa puuntuotantoa luonnon ja ympäristön huomioimisen kehyksessä ja sille alisteisena. Metsäpalveluiden kehittäjille ja koko metsäsektorille tämä siirtymä on osoittautunut vaikeaksi, eikä metsänomistajia vielä auteta pohtimaan metsiensä käyttöä vahvan kestävyyden näkökulmasta. Aikaisemmissa tutkimuksissa on selvitetty keskeiset syyt palveluiden muuttumattomuuteen, joten tässä kestävyystieteitä, metsäsuunnittelua, kauppatieteitä, ekologiaa ja kasvatustieteitä yhdistävässä tutkimushankkeessa käännetään katse ongelman ratkaisuun. Hankkeen tavoitteena on 1) luoda ja viedä käytäntöön uusi vahvan kestävyyden metsäpalveluiden liiketoimintamalli ja konkreettisia palvelutuotteita ja 2) tutkia kestävyyssiirtymän edellyttämiä osaamistarpeita ja kehittää tarvittavaa moniammatillista koulutusta. Aineistoa kerätään haastatteluin, kyselyin ja palveluvuorovaikutusta dokumentoimalla ja analysoidaan sekä laadullisin että määrällisin menetelmin. Liiketoimintamallia ja palvelutuotteita testataan yhteistyössä metsäpalveluntarjoajien kanssa ja koulutusta tarkastellaan kansallisesti yli koulutusasteiden ja oppiainerajojen, myös täydennyskoulutus huomioiden. Viemällä vahvan kestävyyden ajatusmallin metsäpalveluihin ja metsäalan koulutukseen pyrimme laajentamaan suomalaisten käsitystä siitä, mikä on metsäpalveluiden tarkoitus ja mitä metsäammattilaisuus voi tarkoittaa.