FT, Dosentti Jyväsjärvi Jussi ja työryhmä

153700 €

Kohti parempaa latvapurojen ja niiden rantametsien suojelua: metsätalouden vaikutukset läheisiin virtavesiekosysteemeihin ja puro-metsävuorovaikutuksiin

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Suomi on sitoutunut globaaliin tavoitteeseen pysäyttää monimuotoisuuden väheneminen. Samanaikaisesti biotalousstrategian toteuttamisen seurauksena metsien hakkuumäärien ennakoidaan kasvavan. Pienet latvapurot ja niiden rantametsät ovat metsäluonnon avainbiotooppeja ja ylläpitävät huomattavaa monimuotoisuutta. Tästä huolimatta metsätalouden toimenpiteet heikentävät latvapuroekosysteemien tilaa. Lisäksi purojen latvoilla tapahtuvat toimenpiteet kertautuvat alapuolisissa vesistöissä heikentäen niiden tarjoamia ekosysteemipalveluita. Näitä vaikutuksia on pyritty vaimentamaan jättämällä hakattavan metsän ja puron väliin suojavyöhyke. Usein suojavyöhykkeen leveys on kuitenkin riittämätön turvaamaan latvapuroille ja rantametsille ominaista toimintaa ja lajikirjoa. Aiempi metsätaloustoimenpiteiden vaikutusten tutkimus on keskittynyt joko purossa tai rantametsässä havaittaviin muutoksiin. Aihetta pitäisikin tarkastella kokonaisvaltaisemmin huomioiden koko puro-metsäekosysteemin tila ja toiminta. Hankkeessa arvioidaan metsätaloustoimien (ojitus, avohakkuut) vaikutuksia latvapurojen ja rantametsien monimuotoisuuteen ja vuorovaikutukseen. Hanke tuottaa tietoa i) suojavyöhykkeen leveyden merkityksestä puro- ja rantaeliöstön monimuotoisuudelle ja toiminnalle ii) metsäojitusten kumulatiivisista vaikutuksista alapuolisissa vesistöissä ja iii) metsähakkuiden vaikutuksista puron ja rantametsän väliseen resurssivirtaan. Hankkeen tulokset edistävät ekologisesti kestävän biotalouden kehittämistä.