University Lecturer, Docent Peterson Elizabeth ja työryhmä (LAIF)

400400 €

Kieliasenteet ja -ideologiat Suomessa / Language Awareness and Ideologies in Finland

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

LAIF-hankkeen tavoitteena on kartoittaa monikielisessä nyky-Suomessa vallitsevia kieli-ideologioita ja -asenteita sekä lisätä tietoisuutta kielellisen tasa-arvoisuuden ja oikeudenmukaisuuden tärkeydestä. Hankkeessa perehdytään yleiseen huolenaiheeseen: suomen kielen elinvoimaisuuteen englannin kielen aseman voimistuessa Suomessa. Hanke seuraa alati kasvavaa neljännen aallon sosiolingvististä ajattelua, pyrkien korjaamaan sosiaalisia epäoikeudenmukaisuuksia ja epätasa-arvon ilmentymiä. Harjoitamme siis hankkeessa kielitieteellistä aktivismia. Kolmivuotisen hankkeen toteuttavat neljä kielentutkijaa yhteistyössä viestinnän asiantuntijan kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään muiden eri alojen asiantuntijoiden sekä sidosryhmien kanssa. Hankkeessa paneudutaan suomalaisten kieliasenteisiin, kieli-ideologioihin, ja Suomessa käytettäviin maahanmuuttajakieliin. Lisäksi pyritään lisäämään suomalaisten kielitietoisuutta. Aineistot kerätään kyselyillä ja haastatteluilla, sekä hyödyntäen kansalaistiedettä. Analysoimme aineistoja erilaisin määrällisin ja laadullisin menetelmin, hyödyntäen esim. regressioanalyyseja ja kriittistä diskurssianalyysiä. Tuloksista viestitään tiedeyhteisön lisäksi myös laajemmalle yleisölle viestintäkampanjan avulla hankkeen verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi podcastien, blogien ja videoiden avulla, osallistuen laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun mahdollisuuksien mukaan. Viestintäkampanjan avulla pyrimme lisäämään kielitieteellistä ymmärrystä monikielisyydestä, kielikontakteista ja kielioikeuksista; toisaalta tavoitteenamme on purkaa yleisiä harhakäsityksiä kielestä, ja täten vähentää kielellistä syrjintää.