FM Lindeman Meri

96300 €

Kieli, sukupuoli ja tilanne – kaksisukupuolisten henkilöiden puheen tilannevariaatio

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Väitöstutkimukseni aiheena on kaksisukupuolisten (engl. bigender) henkilöiden puheen tilanteinen vaihtelu suhteessa heidän sukupuolikokemuksensa vaihteluun. Kaksisukupuolisuus on vähän tutkittu identiteetti, jossa henkilö kokee vaihtelua kahden sukupuolen välillä. Tutkimus tuo näkyvyyttä sukupuolen moninaisuudelle ja lisää tietoa puhutun kielen vaihtelusta yksilötasolla. Aineisto koostuu 4 kaksisukupuolisen yksilöhaastatteluista, puhujien itse tuottamista arkikeskusteluäänitteistä sekä äänityspäiväkirjalomakkeista. Tutkimuksen tuloksena syntyy sosio- ja kansanlingvistiikkaa sekä queerteorioita ja intersektionaalista feminismiä yhdistävä analyysi seuraavista tutkimuskysymyksistä: 1. Miten puhe toimii informanttien sukupuolten presentaation välineenä eri tilanteissa? 2. Mitkä puheen piirteet kytkeytyvät mihinkin sukupuoliin informanttien puheessa? 3. Miten muut, sukupuolen kanssa risteävät identiteettikategoriat kuuluvat informanttien idiolekteissä? 4. Miten tietoisia informantit ovat puheestaan, ja millaisia käsityksiä heillä on siitä? Työtavoissa painottuvat haastattelujen ja lomakkeiden sisällönanalyysi sekä arkikeskusteluäänitteiden sosiofoneettinen analyysi. Queerteoriat ja intersektionaalinen ajattelu ohjaavat kysymyksenmuodostusta ja aineiston tulkintaa. Väitöskirja julkaistaan suomenkielisenä monografiana, mutta sen ohella syntyy myös useita englanninkielisiä artikkelijulkaisuja. Tutkimus on aloitettu tammikuussa 2018, ja sen on määrä valmistua loppuvuodesta 2021.