Associate Professor Soikkeli Anu ja työryhmä

361800 €

Kaupungin muisti – Rakennetun ympäristön muuttuvat arvot

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Monialainen tutkimushanke paneutuu kollektiivisen muistin merkitykseen rakennussuojelun tavoitteiden määrittelyssä ja suojelusta päätettäessä sekä erityisesti modernin rakennetun ympäristön arvojen tarkasteluun. Hanke laajentaa ymmärrystä paikallisen kokemuksen merkityksestä osana rakennusten arvottamista ja tutkii tapoja, joilla arkkitehtuuri herättää ja ylläpitää yhteisöjen identiteettiä ja yhteenkuuluvuutta. Tutkimme erityisesti modernin rakennetun ympäristön arvojen muutosprosessia ja siirtymistä seuraaville sukupolville kollektiivisen muistin käsitteen avulla - kuinka yhteisön muistia, historiaa ja kulttuuriperintöä säilytetään, esitetään ja tulkitaan arkkitehtuurin kautta. Tutkimme, miten arvot osana rakennusperinnön suojelua ovat muuttuneet ajassa. Tarkastelemme käänteisarvottamista, jossa arvokkaaksi luokitellun rakennuskannan luokitteluarvoja heikennetään tai ne poistetaan, sekä uudelleenarvottamista, jossa nostetaan esiin aiemmin arvottamisen ulkopuolelle jääneitä kohteita. Aineistona käytämme eri aikoina tehtyjä arvottamisen ja suojelun prosesseja ja niihin liittyneitä asukkaiden lehtikirjoituksia ja haastatteluja, joita täydennämme haastatteluin ja paikka-analyysein. Tuotamme tietoa paikallisyhteisön äänen vaikutuksesta rakennetun ympäristön säilyttämisen painotuksiin. Tarkastelemme, miten paikallisen yhteisön tai sidosryhmien näkökulmat huomioidaan ja sisällytetään aidosti päätöksentekoprosessiin. Tutkimme, miten eri osapuolten roolit ja valtasuhteet ovat vaikuttaneet suojelusta päätettäessä. Näin aiheemme liittyy suunnittelun demokratiaan ja tasa-arvoiseen rakennettuun ympäristöön. Ryhmän jäsenet ovat tutkimustyössään perehtyneet laajasti rakennetun ympäristön tutkimukseen ja työskentelemme tässä nelivuotisessa tutkimuksessa sen osahankkeissa yhteisten tutkimuskysymysten puitteissa. Mukana on eri kulttuurialueiden edustajia Suomesta, Unkarista, Italiasta ja Iranista, ja tapausesimerkit ovat kaikista näistä maista, mutta tarkastelu painottuu Suomeen.