FT, tutkijatohtori Pajunen Virpi

173100 €

Jokikunnostusten vaikutukset pohjan mikrobiyhteisöjen monimuotoisuuteen ja vesiekosysteemin resilienssiin

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Jokia kunnostamalla pyritään elvyttämään niissä tapahtuvia luonnollisia prosesseja ja hillitsemään ihmistoiminnan aiheuttamaa ympäristönmuutosta. Monimuotoinen ja toimintakykyinen jokiekosysteemi kykenee puskuroimaan ympäristönmuutoksen vaikutuksia. Hankkeessa tutkitaan, millaisia vaikutuksia padonpurku- ja kosteikonrakennustoimenpiteillä on joen mikrobiyhteisöjen monimuotoisuuteen ja näin ollen jokiekosysteemin resilienssiin eli palautumis- ja uudistumiskykyyn. Onnistuneiden kunnostustoimenpiteiden jälkeen ekosysteemin resilienssin oletetaan olevan voimakkaampaa monimuotoisuuden lisääntyessä. Mikrobien rooli jokiekosysteemin perustuotannossa on keskeinen ja jokikunnostuksen vaikutuksia ekosysteemin toimintaan on tärkeää tutkia myös niiden näkökulmasta. Tämä tutkimus tuottaa tutkimustietoa ja konkreettisia työkaluja luontopohjaisten ratkaisujen perusteeksi ja edesauttaa kohdentamaan tulevia kunnostus- ja suojelutoimenpiteitä. Tutkimuksen tavoitteina on selvittää kunnostustoimenpiteiden vaikutuksia mikrobiyhteisöihin ja ekosysteemin toimintaan tutkimalla pohjaleväyhteisöjen rakenteita, monimuotoisuutta ja toimintaa ennen kunnostustoimenpiteitä sekä niiden jälkeen, tunnistaa tärkeimmät ympäristötekijät, jotka ohjaavat mikrobiyhteisöjen monimuotoisuutta ja ekosysteemin resilienssiä, tarkastella fyysisen elinympäristön muutoksen vaikutuksia mikrobiyhteisöihin hydro- ja morfodynaamisen mallinnuksen avulla, sekä arvioida kunnostustoimenpiteiden onnistumista käyttämällä apuna pohjaleviin perustuvaa ekologisen tilan arviointia. Lisäksi bioindikaattori-indeksien toimivuutta testataan jokikunnostuksen arvioinnissa. Hankkeessa tehdään yhteistyötä monialaisen ja kansainvälisen asiantuntijaverkoston kanssa.