FM Kärkkäinen Niina

70000 €

Jätevedenpuhdistamo pienten mikromuovien reittinä ympäristöön

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Maapallon roskaantuminen on aiheuttanut laajaa kansainvälistä keskustelua tutkijayhteisöissä ja kansalaistenkin keskuudessa. Mikromuovit ovat nousseet erityiseksi tutkimuskohteeksi johtuen niiden laajasta esiintyvyydestä ympäristössä. Mikromuovien tiedetään sisältävän erilaisia muovin valmistusprosessissa käytettyjä lisäaineita, joista osa on tunnettuja haitta-aineita. Lisäksi ne voivat sitoa myös ympäristöstä haitta-aineita ja siten vaikuttaa erilaisten haitta-aineiden ympäristökohtaloon. Aiemmista tutkimuksista tiedetään, että jätevedenpuhdistamot toimivat mikromuoveille reittinä ympäristöön. Suurin osa tulevan jäteveden mukana saapuvasta mikromuovista päätyy jätevesilietteeseen, kun taas pieni osa kulkeutuu ympäristöön puhdistetun jäteveden mukana. Jätevesilietteen sisältämät mikromuovit puolestaan päätyvät ympäristöön, kun jätevesilietettä hyödynnetään esimerkiksi lietelannoitteena peltoviljelyssä. Aiemmissa jätevedenpuhdistamoiden mikromuovitutkimuksissa on pääasiassa keskitytty tutkimaan näytteissä esiintyviä isompia mikromuoveja, koska pienten mikromuovien määrittäminen haastaa tämän hetkiset analyysimenetelmät. Pienten mikromuovien tutkiminen on kuitenkin äärimmäisen tärkeää, koska niitä muun muassa esiintyy ympäristössä lukumääräisesti huomattavasti enemmän kuin isoja hiukkasia. Väitöskirjatutkimukseni tavoitteena on kehittää uusia analyysimenetelmiä mikromuovien, ja varsinkin pienten mikromuovien, määrittämiseksi jätevedenpuhdistamoiden lopputuotteista kuten puhdistetusta jätevedestä ja käsitellystä jätevesilietteestä. Kehitetyillä analyysimenetelmilläni tulen selvittämään vuodenaikavaihteluiden merkitystä mikromuovien esiintyvyyteen näissä lopputuotteissa, ja lopuksi arvioin jätevedenpuhdistamojen vuosittaista mikromuovien ympäristökuormitusta Suomessa. Tutkimukseni tuottaa päättäjille, viranomaisille ja toiminnanharjoittajille uutta tietoa, jota voidaan hyödyntää päätöksen teossa ja käytännön toimissa mikromuovipäästöjen vähentämiseksi.