Dosentti Schuurman Nora

197000 €

Jaetut polut: metsä monilajisena kotina

Hankkeessa tutkitaan metsää eläinten kanssa jaettuna kotina. Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten ihmiset ja muut eläimet tuottavat yhdessä metsää tilana, joka koetaan kodiksi. Hanke vahvistaa metsäsuhdetutkimuksen sekä yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen ohueksi jäänyttä kytköstä. Tutkimus on poikkitieteellinen ja tuo suomalaiseen metsäkeskusteluun uuden ulottuvuuden. Se tekee näkyviksi lajienvälisten suhteiden dynamiikan sekä erilaiset lajienväliset verkostot ja näiden muuttumisen ajassa ja tilassa. Tutkimus haastaa rohkeasti ihmiskeskeisen ymmärryksen kodista ja kytkee arjen metsäsuhteen osaksi ihmisten ja eläinten välisten suhteiden verkostoja ja vuorovaikutusta sekä kodin kokemusta. Yhdistämällä humanistista ja yhteiskuntatieteellistä metsäsuhde-, eläin- ja kodin tutkimusta hanke tarkastelee metsään liittyviä kokemuksia, kehollisuutta, käytäntöjä ja toimijuutta tilallisesta ja posthumanistisesta näkökulmasta. Hanke tuo metsän ja kodin tutkimukseen mukaan myös eläimet aktiivisina toimijoina, ei vain ihmistoiminnan passiivisina kohteina. Hankkeen tavoitteet ovat: (1) kyseenalaistaa kodin ja metsän välinen kulttuurinen raja tuomalla metsä osaksi kotia; (2) purkaa kodin tutkimuksen ihmiskeskeisyyttä kytkemällä koti osaksi ihmisten suhteita metsään sekä eläimiin; ja (3) tuottaa ymmärrystä metsästä monilajisena tilana, jossa arkinen oleminen ja liikkuminen koetaan kodin jakamisena muiden eläinten kanssa. Hankkeen keskeinen tutkimuskysymys on: Miten metsä rakentuu ihmisten ja eläinten kesken jaetuksi monilajiseksi kodiksi? Tutkimus on menetelmiltään laadullinen ja perustuu (1) muistitietoaineistoon, (2) sosiaalisen median aineistoihin sekä (3) videoiduin kävelyhaastatteluin toteutettavaan monilajiseen etnografiaan. Aineistojen analyysissa käytetään teema-analyysia sekä visuaalisten aineistojen ja pienten kertomusten analyysimenetelmiä.