FT, dosentti, akatemiatutkija Kallio Kati ja työryhmä

560000 €

Itämerensuomalaisen kansanrunouden muodon ja sisällön variaatio suhteessa kielelliseen ja etniseen historiaan

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Sähköisessä muodossa on Suomessa ja Virossa noin 250 000 kalevalamittaiseen runouteen (runolaulu, regilaul) liittyvää tekstiä kuudella itämerensuomalaisella kielellä. Tämänhetkinen kokonaiskäsitys aineistosta perustuu suurelta osin 1900-luvun alun väistämättä vanhentuneisiin tulkintoihin. Tarkoituksemme on tehdä aineiston monitasoisesta variaatiosta laaja luenta ja suhteuttaa se tuoreimpiin tutkimustuloksiin alueen kielellisestä ja etnisestä historiasta muuttoliikkeineen ja assimilaatioineen. Siinä missä aineiston laajuus rajoittaa perinteisiä tutkimusasetelmia, tuottaa sen suuri kielellinen, ortografinen, poeettinen, lajillinen ja sisällöllinen variaatio haasteita laskennalliselle analyysille ja sähköisten aineistojen käytölle. Aiemmassa hankkeessa olemme folkloristien, kielentutkijan ja tietojenkäsittelytieteilijöiden yhteistyönä kehittäneet näkökulmia, välineitä ja työtapoja, joilla kansanrunoaineiston laajat, laadullista ja määrällistä lähestymistapaa yhdistävät, lähdekriittisesti perustellut folkloristiset luennat ovat mahdollisia. Nyt haettavassa hankkeessa tuomme aiempaa vahvemmin mukaan kielentutkimuksen näkökulmia ja menetelmiä, joihin suhteutamme aineiston folkloristisen tarkastelun tuloksia. Otamme huomioon myös kirjallisten julkaisujen vuorovaikutuksen suullisen kulttuurin kanssa. Analysoimme itämerensuomalaisen kalevalamittaisen runouden lajien, runotyyppien, motiivien, säetyyppien, kiteytyneiden ilmausten (formuloiden) ja kielellisten piirteiden variaation suhteita toisiinsa sekä tallennusaikaisten paikallisyhteisöjen kielelliseen ja etniseen historiaan. Aineiston uudet laajat, metodologisesti perustellut luennat eivät ole tarpeellisia vain folkloristiikan ja kielentutkimuksen, vaan myös muiden humanististen alojen kannalta. Ne tekevät aineiston uudella tavalla käyttökelpoiseksi myös tutkimukselle, joka pyrkii hahmottamaan itämerensuomalaisen alueen kielellistä ja kulttuurista historiaa eri tieteenalojen näkökulmia ja tuloksia syntetisoimalla.