FT Nikkarla Markus

90000 €

Intentionaalisuus Immanuel Kantin filosofiassa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Immanuel Kant on uuden ajan merkittävin filosofi. Vaikka hänen pääteoksellaan Puhtaan järjen kritiikillä on ollut valtava vaikutus myöhempään filosofiaan, tutkijat eivät edelleenkään ole kyenneet muodostamaan yhtenäistä kuvaa sen sisällöstä. Kiistanalaista on jopa se, mihin Kant pyrkii teoksen tärkeimmässä argumentissaan. Nykyfilosofit ovat hakeneet teoksesta tukea keskenään vastakkaisille näkemyksille havaintotietoisuuden mahdollisesta ei-käsitteellisestä sisällöstä. Ristiriitaisten tulkintojen lisäksi monet Kant-tutkijat ovat toistuvasti joutuneet toteamaan, että Kant käyttää terminologiaansa epäjohdonmukaisesti ja että hän tekee karkeitakin päättelyvirheitä. Näille Kant-tulkinnoille on yhteistä se, että Kantin on ajateltu lähestyneen havaintotietoisuuden mahdollista ei-käsitteellisyyttä samasta näkökulmasta kuin nykyfilosofit, eli mentaalisten tilojen intentionaalisen sisällön näkökulmasta. Intentionaalisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä suuntautumista kohteeseen. Tutkimukseni lähtökohta on, että nämä tulkinnalliset ongelmat johtuvat Kantin niin sanotun kopernikaanisen vallankumouksen perustavasta väärinymmärryksestä. Kant ei käsitykseni mukaan ajattele havaintotietoisuutta intentionaalisen sisällön näkökulmasta. Tutkimuskirjallisuudessa ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota siihen, että Kant hylkäsi vallankumouksellaan uuden ajan alussa vallinneen ideoihin perustuvan ajattelun. Hänen käsityksensä intentionaalisuudesta ja havaintotietoisuuden ei-käsitteellisyydestä kumoaa näin uuden ajan alussa vallalla olleet käsitykset mielen ja maailman suhteesta. Rakennan tutkimuksessani uuden tulkinnan, jonka mukaan Kantin intentionaalisuuskäsitys pohjautuu myöhäisaristoteeliseen käsitykseen käsitteellisen kykymme suhteesta havaintotietoisuuteen. Tutkimuksen tulokset on tarkoitus julkaista Kantin intentionaalisuuskäsitystä käsittelevässä kansainvälisessä monografiassa. Tutkimus on jo tuottanut yhden vertaisarvioidun kansainvälisen artikkelin.