Professori Kallinen Timo ja työryhmä

317700 €

Ilmastokriisi ja uskonnollinen muutos Saharan eteläpuolisessa Afrikassa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Tutkimushanke tarkastelee uskonnon ja ilmastonmuutoksen välistä suhdetta Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Ilmastonmuutoksen tutkiminen ja sen aiheuttamien kriisien ratkaiseminen edellyttävät monitieteistä lähestymistapaa. Koska kyseessä on ihmislähtöinen kriisi, sen syntyä, kehitystä ja ratkaisumalleja ei voida käsitellä ainoastaan luonnontieteiden näkökulmasta, vaan niiden tutkiminen vaatii vahvan panoksen myös ihmistieteiltä. Uskonnollisilla maailmankuvilla ja käytänteillä on merkittävä vaikutus ihmisen ympäristösuhteen rakentumisessa, ja täten antropologinen uskonnontutkimus on olennainen osa ilmastotutkimusta. Saharan eteläpuolinen Afrikka on yksi ihmislähtöisestä ilmastonmuutoksesta eniten kärsiviä seutuja koko maailmassa, ja alue käy samaan aikaan läpi suurta uskonnollista murrosta. Erityisesti erilaiset kristilliset ja islamilaiset herätysliikkeet kasvattavat kannatustaan alueella. Myös monet alueen perinteisistä uskonnoista kilpailevat suosiosta maailmanuskontojen kanssa. Uskonnollisten toimijoiden vaikutusvalta poliittiseen ja taloudelliseen päätöksentekoon on suuri, ja uskonto on monille afrikkalaisille tärkeä merkitys- ja arvojärjestelmä punnittaessa ilmastonmuutokseen ja muihin ympäristökriiseihin liittyviä tiedollisia ja moraalisia kysymyksiä. Siksi ilmastonmuutokseen liittyvien ilmiöiden tarkastelu nimenomaan uskonnon kannalta on tärkeää. Hanke lähestyy ilmastokriisiä paitsi tosiasiallisena käynnissä olevana katastrofina myös diskurssina, jonka puitteissa ihmiset pyrkivät ymmärtämään ja selittämään kohtaamiaan ilmiöitä. Menetelmällisesti hanke perustuu etnografiseen kenttätyöhön, joka toteutetaan kolmen tutkijan voimin eri puolilla Afrikkaa: Ghanassa (Länsi-Afrikka), Kamerunissa (keskinen Afrikka) ja Madagaskarilla (Itä-Afrikka). Niille yhteistä on se, että ilmastonmuutos on jo aiheuttanut merkittäviä ympäristötuhoja, joilla on myös vakavia yhteiskunnallisia vaikutuksia.