Filosofian maisteri Vepsä Suvi

125000 €

Hoiva, yhteisöllisyys ja yhteistyö 2020-luvun monilajisessa taiteessa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Väitöstutkimuksessani tarkastelen nykytaiteen tapoja vastata aikamme ekologisiin ja eettis-poliittisiin haasteisiin. Lähitulevaisuudessa ihmisen aikaansaamat planetaarisen tason vaikutukset muuttavat kiihtyvällä tahdilla maapallon ilmastoa ja ekosysteemejä. Tämä vaatii reagointia myös taiteelta ja taiteen tutkimukselta. Oletukseni on, että niin sanottu monilajinen taide tarjoaa mahdollisuuden uudenlaiseen, kestävämpään maailmasuhteeseen. Tämä tapahtuu enemmän-kuin-inhimillisestä näkökulmasta käsin, unohtamatta ihmisen vastuuta ekopoliittisesta ilmastokriisistä ja sen ratkaisemisesta. Monilajinen taide on uusi käsite suomalaisen ekologisen tutkimuksen kentällä. Siinä taiteen tekemiseen osallistuvat ei-inhimilliset toimijuudet, kuten eläimet, kasvit tai mikrobit, jotka nähdään taidehistorian perinteistä poiketen tasavertaisina toimijoina taiteilijan rinnalla. Kenttätyöhön perustuvan tutkimukseni kohteena ovat taiteelliset projektit, joissa ihmisen ja toisten lajien välisiä suhteita määrittävät vallan ja hyväksikäytön sijaan hoiva, yhteistyö, yhteisöllisyys sekä ekologinen ja eettinen vastuu. Tutkin, miten taide ja taiteentutkimus voivat hahmottaa tulevaisuuden kannalta välttämättömiä kestävämpiä toimintatapoja. Millaisia uusia, muutokseen tähtääviä toiminnan, yhteistyön ja tiedon tuottamisen muotoja monilajisessa taiteessa luodaan? Voivatko taiteen mahdollistamat kohtaamiset rakentaa voimakkaampaa yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta suhteessa toisiimme ja toisiin lajeihin? Millaisia muotoja hoiva voi taiteessa saada, ja miten se muokkaa monilajisia suhteita? Seuraan taiteilijoiden työskentelyä, siihen kytkeytyviä ei-inhimillisiä toimijuuksia sekä omaa ruumiillista ja henkilökohtaista kokemustani tutkimusprosessissa. Keskeistä on kokeilujen ja uusien visioiden tutkiminen uudenlaisten, vaihtoehtoisten maailmassa olon tapojen hahmottelussa. Tavoitteeni on luoda uusia käytäntöjä, jotka tuovat tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen aktivismin lähemmäs toisiaan.