FT Lepistö Antti

134000 €

Hiljaisen enemmistön synty: moderni mielipidetutkimus ja yhdysvaltalaisen konservatismin evoluutio vuosina 1935–1995

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Hankkeeni tutkii modernin mielipidetutkimuksen merkitystä konservatismille aatteellisena perinteenä 1900-luvun Yhdysvalloissa. Tieteenhistoriallisessa tutkimuksessa modernin mielipidetutkimuksen synty 1930-luvun Yhdysvalloissa on nähty yhteiskuntateiden keskeisenä kehityskulkuna 1900-luvulla, sillä uusi yhteiskunnallinen tieto perustavasti muokkasi kansalaisten käsityksiä itsestään yksilöinä sekä yhteisön ja kansakunnan jäseninä. Yhteiskuntatieteissä on tutkittu, kuinka poliitikot ja poliittiset kampanjat ovat poliittisesti hyödyntäneet kyselyjä, mutta modernin mielipidetutkimuksen laajempi vaikutus 1900-luvun poliittisten ideologioiden kehitykseen tunnetaan heikosti. Hankkeeni tuottaa uutta tietoa siitä, miten moderni mielipidetutkimus uutena yhteiskunnallisen tietämisen ja laajojen ihmisjoukkojen tuntemisen tapana muokkasi keskeistä yhdysvaltalaisen ja länsimaisen poliittisen ajattelun traditiota. Hanke ylittää raja-aitoja tieteenhistorian ja aate- ja poliittisen historian välillä ja yhdistää historiantutkimukseen näkökulmia kommunikaatiotutkimuksesta, julkisen mielipiteen tutkimuksesta sekä politiikan tutkimuksesta. Se analysoi kuinka mielipidetiedustelut uutena yhteiskunnallisen tietämisen tapana jäsensivät konservatiivisten ajattelijoiden ja kirjoittajien sosiaalista ja poliittista mielikuvitusta 1900-luvulla. Tutkin myös, miten konservatiiviset ajattelijat ja kirjoittajat käyttivät kyselytutkimuksia viestiäkseen poliittista auktoriteettia sekä ollessaan poliittisessa marginaalissa 1930- ja 1940-luvulla että noustessaan hallitsevaksi poliittiseksi liikkeeksi toisen maailmansodan jälkeen. Hanke valottaa uudella tavalla konservatismin ja yhteiskuntatieteen suhdetta sekä haastaa aikaisemman tutkimuksen näkemyksen poliitikoiden ja poliittisten kampanjoiden ratkaisevasta roolista majoritaristisen ja populistisen oikeiston nousussa.