Associate Professor Krzywoszynska Anna ja työryhmä (In the Shadow of Carbon)

332800 €

Hiilen varjossa: hiiliviljelytieto ja uudistavan maatalouden tulevaisuus

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Hiiliviljelyllä nähdään olevan merkittävä potentiaali ilmaston kuumenemisen hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa. Hiilensidonnan lisääminen maatalousmailla on kannustanut päättäjiä, markkinatoimijoita ja tutkijoita edistämään hiiliviljelyä tukevaa tietoa. Vaarana on, että hiilensidontaan keskittyvä maatalouden kestävyyssiirtymä, jossa hiilestä tehdään ruuan rinnalla maatalousmaan avaintuote, jättää viljelijöiden moninaiset tietämisen tavat ja monilajiset suhteet ‘hiilen varjoon’. Tässä hankkeessa tutkimme tiedontuotannon prosesseja uudistavassa maataloudessa ja kehitämme metodologisen ‘monilajinen uudistava tieto’ -viitekehyksen viljelijöiden tarpeisiin. Hanke tuo vuoropuheluun eri tietoyhteisöjä, mukaan lukien hiiliviljelyn tutkijoita, päättäjiä ja rahoittajia sekä uudistaviin viljelymenetelmiin sitoutuneita viljelijöitä ja tekee näkyväksi sivuutettuja näkökulmia. Hanke ottaa osaa ja edistää tieteellistä keskustelua uudistavan maatalouden kentällä tuomalla vuoropuheluun kaksi keskeistä tutkimuskirjallisuutta: transformatiivinen ruokataloustutkimus (transformative food studies) sekä tieteen ja teknologian tutkimus (science and technology studies). Sovellamme laadullisia menetelmiä ja monipaikkaista etnografista tutkimusotetta, joiden osana toteutamme haastatteluita, teemme osallistuvaa havainnointia ja järjestämme fokusryhmäkeskusteluita. Hankkeen lopuksi tulemme järjestämään dialogin tuoden eri tietoyhteisöjen edustajia yhteen. Hanke edistää episteemistä monimuotoisuutta ja sosio-ekologista tietoisuutta i) nostamalla keskusteluun hiiliviljelytiedon taustalla vallitsevan epävarmuuden ja hiilensidontaan keskittymisen riskit, jotka liittyvät elintarvikejärjestelmien muuttamiseen hiilinielujen tuotannon ja hiilineutraaliuden ympärille, ii) tekemällä näkyväksi hiiliviljelytiedon varjoon jääviä monilajisia suhteita, taitoja ja tietämisen tapoja uudistavassa maataloudessa sekä tuomalla vuoropuheluun viljelijät, tutkijat ja maatalousmaisemien muunlajiset toimijat.