Tutkija-tohtori Niiranen Elina

124800 €

Helmi ja Pertti Virtarannan Neuvosto-Karjalassa tekemää kenttätyötä käsittelevä tutkimus, jossa tarkastellaan tutkimustyön kautta syntyneitä käsityksiä karjalaisuudesta ja Karjalasta

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Tutkimukseni käsittelee suomalaisten kielentutkijoiden Pertti ja Helmi Virtarannan tutkimustyötä Neuvosto-Karjalassa 1960-1980 -luvuilla. Tarkastelen sitä miksi Karjalan kuva säilyi neuvostotodellisuudesta huolimatta. Tutkimuksessani pohdin kriittisesti ja dekonstruoivasti jähmettyneitä mielikuvia ja käytänteitä Virtarantojen kenttätyössä kuitenkin kunkin ajan tieteellisiä käytäntöjä ja tutkimustraditioita ymmärtäen. Tarkastelen sitä, minkälaisia haasteita Virtarantojen kenttätutkimuksen tekemiseen liittyi kylmän sodan aikana Neuvostoliitossa ja miten se muokkasi sitä miten he rakensivat karjalaisuutta tutkimuksissaan. Tarkastelen murteentutkimukseen kuuluvaa kenttätyötä Virtarantojen yhteisenä projektina, jossa tuotettiin mielikuvia Karjalasta ja karjalaisista. Tuon esiin myös Helmi Virtarannan osittain näkymättömäksi jääneen neuvostokarjalaisiin ja Neuvosto-Karjalaan kohdistuneen tutkimustyön. Tutkin myös sitä millaista Karjala-kuvaa vahvistivat 1980-luvulla esitetyt Karjala-dokumentit, joissa Pertti Virtaranta oli keskeisessä roolissa.