KTT Luotonen Niilo ja työryhmä

88200 €

Ethnic discrimination in mortgage lending in Finland: Prevalence, causes, and consequences

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Toteutamme kolme tutkimusta liittyen etniseen syrjintään asuntolainamarkkinoilla. Tulokset aihepiirin tutkimuksista ulkomailta osoittavat, että syrjintä on yleistä niin lainojen kuin muidenkin neuvottelua sisältävien kaupankäyntitilanteiden yhteydessä. Suomessa oma asunto on tyypillisesti kotitalouksien tärkein varallisuuserä, ja syrjinnällä asuntolainoituksessa olisi esiintyessään kauaskantoisia varallisuusvaikutuksia. Ensimmäinen tutkimus hyödyntää verottajan ja Tilastokeskuksen rekisteriaineistoja tuottaakseen kaikki suomalaiset kattavan kuvan siitä, miten etnisyys – taustamaan ja äidinkielen mukaan pääteltynä – linkittyy kodinomistamisen todennäköisyyteen ja asuntolainan ominaisuuksiin. Vakioimalla iän, koulutuksen ja tulotason kaltaiset tekijät tutkimme, onko etnisyydellä itsessään vaikutusta esimerkiksi maksettuun korkoon. Toisessa, kokeellisessa tutkimuksessa pureudumme yksityiskohtaisemmin mekanismeihin, joiden kautta etnisyys voisi vaikuttaa asuntolainoihin niiden tarjontapuolelta. Altistamme yhden tai useamman pankin työntekijöitä lainahakemuksia koskeville päätöksille ja tutkimme, onko hakijan etnisyydellä lopputuloksen kannalta havaittavaa vaikutusta. Toteutustapa valikoituu riippuen siitä, saammeko pankin tutkimukseen yhteistyökumppaniksi. Kolmas tutkimus valottaa lainanhakuprosessin mahdollisia kysyntäpuolen haasteita. Se toteutetaan haastattelemalla etnisyydeltään ei-suomalaisia ihmisiä, tavoitteena tuoda esiin näiden ihmisten kokemuksia syrjinnästä lainamarkkinoilla sekä heidän odotuksiaan esimerkiksi kodinomistamisen suhteen. Sosiaalisten verkostojen rooliin tiedonsaannissa ja päätösten muokkaamisessa kiinnitetään erityistä huomiota. Herättääksemme keskustelua syrjinnästä, hankkeestamme ja tuloksistamme myös akateemisen yleisön ulkopuolella, laadimme hankkeelle myös viestintäsuunnitelman. Suunnitelma kytkee tutkimusten aikataulun ja tulokset viestinnällisiin tavoitteisiin, ja osallistaa tärkeitä sidosryhmiä koko hankkeen ajan.