FT, professori von Bonsdorff Pauline ja työryhmä (Esteettiset käytännöt )

457200 €

Esteettiset käytännöt minän ja maailman muokkautumisessa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Hankkeessa tutkitaan vapaa-ajan toimintaa ja harrastuksia esteettisinä käytäntöinä, jotka muovaavat ihmisten identiteettiä, suhdetta toisiin ja maailmaan. Esteettinen käytäntö on kehitteillä oleva, uusi käsite, joka suuntaa huomion toimintaan, sen koettuun merkitykseen ja vaikutukseen ihmisen elämässä. Käsite korostaa esteettisen harrastuksen merkitystä pitkäjänteisenä ja jaettuna käytäntönä, joka syntyy ja kehittyy osana kulttuuria, ja jonka ympärille useimmiten syntyy alakulttuuri tai -kulttuureja. Esteettisen kokemuksen ajallisen luonteen huomiointi on kansainvälisestikin katsoen uusi näkökulma. Esteettisissä käytännöissä korostuu vuorovaikutteisuus (luominen ja vastaanotto, muuntelu), taidon ja tyylin kehittyminen, sekä halu jakaa ja pohdiskella kokemuksia ja saavutuksia muiden kanssa (usein digitaalisen median kautta). Niiden pariin hakeudutaan ensisijaisesti niiden itsensä vuoksi, ei ulkoisen päämäärän saavuttamiseksi. Hanke olettaa, että esteettisillä käytännöillä on suuri merkitys siinä, millaiseksi ihmisen minuus ja elämismaailma muodostuvat – hyvään tai huonoon suuntaan. Tutkimuksessa yhdistyy teoreettinen käsitteenmuodostus ja empiria, joka syntyy kolmen erilaisen esteettisen käytännön tarkastelusta: digitaalinen pelaaminen, piirtäminen, ja ulkosuomalaisten tavat esittää suomalaisuutta. Nämä valottavat ilmiötä eri suunnista ja täydentävät näin toisiaan. Tavoitteena on luoda uusi avaus estetiikan ja kulttuurin tutkimuksen kentille, kehittää välineitä tutkia vapaa-ajan käytäntöjä sekä tuottaa tietoa niiden roolista identiteettien, yhteisöjen ja kulttuurien muovaajina. Vahvan kansainvälisen ulottuvuuden omaava hanke tuottaa tieteellisiä yksilö- ja yhteisartikkeleita suomeksi ja englanniksi sekä englanninkielisen kokoomateoksen. Hankkeen työskentelyä ja tuloksia popularisoidaan digitaalisilla alustoilla.