FM, TaM, kirjailija ja kuvataiteilija Lehikoinen Tiina

72000 €

Esseihtivän romaanin Pieli – Mitä on saaren sydämessä kirjoittaminen sekä teokseen liittyvän näyttelyn MUA-PIÄ toteutus

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

PIELI - Mitä on saaren sydämessä (työnimi) on esseihtivä romaani. Teos kiertyy materiaalisuuden, paikallisuuden, maantieteellisen eriarvoisuuden ja vierauden kysymysten ympärille, ja sen perusta on modernin kritiikissä. Teos sijoittuu löyhästi Itä-Suomeen Pieliselle, joka on yksi vanhimmista Suomen suurjärvistä, ja jonka autioille saarille minäkertoja kuljettaa lukijaa soutu- ja hiihtoretkillä. Matkaesseiden tapaan ekskursiot laajenevat havaintojen ja ajatusten virraksi, jonka hyöyssä käsitellään jääkauden jälkiä maisemassa, syrjän käsitettä, aluetta viime vuosikymmeninä koetelleita yhteiskunnallisia rakennemuutoksia ja europatriarkaatin tiedontuottamisen tapoja. Kuvitteelliseen ytimeen tunkeutumisen sijaan teos manifestoi lempeästi ympärille levittyvän moneuden ja näennäisesti merkityksettömän tunnustamisen puolesta. Utooppisen "uuden" sijaan tekstit pyrkivät löytämään takaisin siihen, mikä on jo/tässä ja käsitteellistämään olemassaolon kehikot uudelleen. PIELI on sukua keväällä 2022 julkaistulle romaanilleni Punelma, joka oli feministinen ruumiinavaus maamme materiaalisista ja kielellisistä kytköksistä ja käsitteli sukupuolen, luokan ja alueellisen eriarvoisuuden teemoja 1800-luvulta tähän päivään sekä metatasolla taiteen eettisyyttä. Myös PIELEn kertoja käy dialogia erilaisten lähteiden kanssa; ajatusten ja aineistojen toisiinsa kudostaminen vastaa teoksen feminististä eetosta moninaisuuden puolesta ja on yhteydessä materiaalisuuden kysymykseen. (Vaikken jaa täysin Ludvig Wittgensteinin ajatusta "Kieleni rajat ovat maailmani rajat", kieli luo rajoja ja rajaa, ja siksi jo sanotun kriittinen, lähilukuun perustuva perkaus mahdollistaa höllentää tai ainakin tekee näkyväksi niitä rajoja, joiden puitteissa/rajaamina tällä hetkellä elämme.) Apurahakaudella toteutan myös kirjaan liittyvän monitaiteisen paikkasidonnaisen näyttelyn MUA-PIÄ (työnimi), joka sisältää mm. löytöesineitä, maalauksia, kivi-installaatioita ja tekstiteoksia.