Professori Jasinskaja-Lahti Inga ja työryhmä (ERA-VR)

401600 €

Equality through Research and Art in VR

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Nelivuotinen

ERA-VR -hankkeen tarkoitus on tutkia, koskettaa ja rikkoa sosiaalisen kokemisen ja identiteetin rajoja virtuaalisessa todellisuudessa (VR). Tavoitteena on mahdollistaa turvallinen kohtaaminen itsensä sekä sisä- ja ulkoryhmiin kuuluvien kanssa ja näiden kautta tapahtuvan sosiaalisen identiteetin sekä ennakkoluulojen tarkastelu ja muutos. Hankkeessa tuotetaan ja tutkitaan tieteellisin ja taiteellisin keinoin virtuaalisessa todellisuudessa tapahtuvaa vuorovaikutusta sekä minäkäsityksen, sosiaalisen identiteetin ja ennakkoluulojen muutosta. Hankkeessa tutkijat ja taiteilijat jakavat kiinnostuksen toisaalta Sosiaalisen identiteetin muutoksen teoreettiseen malliin (SIMIC), jossa sosiaalisen vuorovaikutuksen onnistumisen keskeisenä elementtinä pidetään sosiaalisen identiteetin sopeutuvuutta sosiaalisen todellisuuden muutoksiin, ja toisaalta sosiaalisiin nykyteknologioihin, joiden avulla voidaan tuottaa ja tutkia kokemuksia sosiaalisen todellisuuden muutoksista turvallisesti ja uteliaisuutta herättävästi. Hankkeessa haastetaan osallistujia kokemaan merkityksellisiä sosiaalisia maailmoja, jotka puolestaan haastavat käsityksiä itsestä ja muista immersiivisen tieteen (sosiaalinen VR) ja taiteen (osallistava performanssi) avulla. Näitä kokemuksia seurataan ja tulkitaan dialogissa tieteen ja taiteen välillä sekä osallistujien ja yleisön kanssa, tavoitteena kuvata identiteetti- ja asennemuutoksia, jotka syntyvät virtuaalisen minän tarkastelun ja eri kohtaamisten avulla. ERA-VR -kollektiivi viitoittaa tietä monimenetelmällisen tieteen ja konseptuaalisen monitaiteellisuuden synergialle, jossa tieteellinen viitekehys tuo taiteen konseptille käsitteellisen kontekstin, mikä mahdollistaa taiteen tarkastelun tieteellisin keinoin. Hanke on akateemisesti ja taiteellisesti kunnianhimoinen sekä sosiaalisesti vastuullinen ja kantaa ottava pyrkimällä etsimään ja kuvaamaan sosiaalisesti ja moraalisesti kestävän ja yhdenvertaisen olemisen ja vuorovaikutuksen muotoja.