FT Veintie Tuija ja työryhmä (EDUCRI)

405000 €

Education in Times of Multiple Crises: Pathways toward Gender Justice, Democracy, and Socio-environmentally Transformative Learning

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Koulutus moninaisten kriisien aikakaudella: kohti sukupuolten välistä tasa-arvoa, demokratiaa ja transformatiivista oppimista -hanke tarkastelee sukupuolittuneen epäoikeudenmukaisuuden ja moninaisten kriisien välistä yhteyttä. Hankkeen päätavoitteena on ymmärtää, kuinka ilmastonmuutos kietoutuu yhteen muiden samanaikaisten yhteiskunnallisten ja ympäristökriisien kanssa ja kuinka ne vaikuttavat tyttöjen ja nuorten naisten koulutukseen. Hanke koostuu kolmesta työpaketista, jotka tarkastelevat: 1) kuinka samanaikaiset lyhyt- ja pitkäaikaiset ympäristöä ja yhteiskuntaa rasittavat tekijät ja kriisit vaikuttavat koulutukselliseen eriarvoisuuteen; 2) miten nuoret naiset kokevat ja käsittelevät vastoinkäymisiä ja huolia moninaisten kriisien aikana, millaisena he hahmottavat tulevaisuutensa ja kuinka rakentavat kollektiivista resilienssiä; ja 3) millainen on koulutuksellisten lähestymistapojen ja menetelmien rooli nuorten resilienssin kasvattamisessa, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä, tyttöjen ja nuorten naisten voimaantumisen tukemisessa ja tuleviin kriiseihin varautumisessa. Hankkeen tapaustutkimukset sijoittuvat Ecuadoriin, Keniaan ja Suomeen. Tutkimuksessa käytetään sekä määrällisiä että laadullisia menetelmiä: tilastollista ja spatiaalista analyysia, kirjallisten aineistojen katsauksia, työpajoja, haastatteluja ja havainnointia. Analyysissa yhdistetään poliittisen ekologian lähestymistapaa intersektionaaliseen analyysiin, joka auttaa ymmärtämään, kuinka sukupuolen, rodun, luokan, kansallisuuden, etnisen alkuperän, iän ja kyvykkyyden kategoriat muovaavat valtasuhteita ja siten yhteisöjen altistumista samanaikaisille kriiseille, niistä toipumista ja vaikutuksia tyttöjen ja nuorten naisten koulutukseen. Tutkimustulosten pohjalta annetaan toimenpidesuosituksia ja kehitetään pedagogisia työkaluja marginalisoitujen nuorten sujuvien koulutuspolkujen, hyvinvoinnin ja yhteiskunnallisen osallistumisen tukemiseksi, oikeudenmukaisuutta ja demokratiaa tukien.