Kasvatustieteen maisteri Niinisalo Tommi

96500 €

Discourses of queer teachers: variation in language use and interactive styles

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Opettajat ovat merkittäviä ja arvostettuja kasvatusalan ammattilaisia, joilla on valtaa vahvistaa ja uusintaa sosiaalisia normeja. Opettajan rooliin liitetään kuitenkin myös näkymättömissä olevia olettamuksia ja vaatimuksia, jotka esimerkiksi sateenkaariopettajien kannalta ovat ongelmallisia. Aiemman tutkimuksen mukaan kouluissa vahvistetaan edelleen yhteiskunnassa vallalla olevia, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen elämään haitallisesti vaikuttavia heteronormatiivisia ideaaleja. Siksi sateenkaariopettajat kohtaavat ammatissaan yhä paljon identiteettiinsä liittyviä haasteita. Tutkimusprojektini täyttää merkittävän tutkimusaukon tarkastelemalla edellä kuvattua asetelmaa suomalaisten sateenkaariopettajien kielenkäytön vaihtelun näkökulmasta. Kolmesta tutkimusartikkelista ja yhteenvedosta koostuvassa väitöskirjatutkimuksessani tarkastelen näkemyksiä, kokemuksia ja merkityksiä, joita suomalaiset sateenkaariopettajat liittävät heidän oman kielenkäyttönsä vaihteluun erilaisissa tilanteissa koulussa. Analysoin ja selvitän heteronormatiivisuutta ja sen seuraamuksia ja vaikutuksia koulumaailmassa tarkastelemalla opettajien kielenkäytön vaihteluun liittyviä diskursseja. Aineistona toimivat opettajien yksilö- ja ryhmähaastattelut; lisäksi teen opettajien kouluissa kenttämuistiinpanoja ja hyödynnän opettajien itse äänittämiä päiväkirjamerkintöjä. Metodisesti lähestyn aineistoa kriittisen diskurssianalyysin näkökulmasta. Sateenkaariopettajien kielenkäyttöönsä liittämät merkitykset mahdollistavat heteronormatiivisuuden kriittisen tarkastelun yhteiskunnallisesti merkittävässä koulukontekstissa. Vaikutusvaltaisina kasvattajina ja roolimalleina opettajat muovaavat tulevien sukupolvien asenteita: mitä sateenkaariopettaja saa olla, ja miten hänen tulisi puhua? Mitä hänen tulisi jättää sanomatta? Kysymykset tuovat näkyväksi sen, millaisten näkemysten mukaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kasvatetaan ja miten heidän vertaisiaan kasvatetaan suhtautumaan moninaisuuteen.