PhD, dosentti Hirvonen Onni

6600 €

Demokratia työelämässä: mahdollisuudet ja rajat -työpaja

Yksivuotinen

Demokratia työelämässä: mahdollisuudet ja rajat (Workplace Democracy: Its Opportunities and Limits) -työpajassa tarkastellaan demokratian ulottuvuuksia valtion instituutioiden ulkopuolella: työelämässä ja markkinoilla. Missä määrin kyseiset instituutiot ovat demokratisoitavissa? Millä perustein? Onko demokratisoinnilla käytännön esteiden lisäksi jotain painavia normatiivisia rajoja? Demokratia on yhtäältä kollektiivinen päätöksentekomekanismi, mutta useimmat demokratiaa puolustavat teoriat asettavat sille myös normatiivista sisältöä: demokratia on hyvä, koska se on reilu, tasa-arvoinen, kunnioittava tai oikeudenmukainen. Demokratisointi on puolestaan pyrkimystä eroon epäoikeudenmukaisesta hallinnasta, kohti itseohjautuvuutta. Näillä perusteilla voidaan vaatia esimerkiksi työorganisaatioiden demokratisointia. Työn organisointiin liittyy kuitenkin elementtejä (esimerkiksi tehokkuusvaatimus), jotka ovat antidemokraattisia. Samoin globaalit markkinat ovat laajentuneet niin suuriksi, että ne ovat perinteisten demokraattisten instituutioiden ulkopuolella. Työpaja tuo yhteen eurooppalaisia demokratiaan ja työelämään keskittyneitä filosofeja ja politiikan teoreetikkoja. Työpajassa pureudutaan työelämän demokratisoinnin teoreettisiin perusteisiin sekä näiden perustelujen mahdollisiin rajoihin. Tavoitteena on virittää tarkempaa keskustelua siitä, millaisia teoreettisia ja normatiivisia esteitä demokratisoinnille voidaan löytää ja miten nämä esteet ovat kierrettävissä.