FT, Venäjän aate- ja kulttuurihistorian dosentti Viljanen Elina ja työryhmä (CUPOLA)

380700 €

Culture’s politics under authoritarian rule: Soviet civilizationism and the case of the humanities during the Stalin era

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

CUPOLA on kansainvälinen projekti, joka tutkii kulttuurin ja politiikan suhdetta ja kehittää tieteidenvälistä teoriaa "kulttuurin poliittisuudesta". Projektin tapaustutkimuksina on musiikkitiede ja filosofia sekä "valtion sivilisationismi" kulttuurisena valtiotaitona nk. myöhäisen stalinismin aikana. Premissimme on, että Venäjän nykyinen valtion harjoittama sivilisationismi-politiikka on transnationaalinen aatevirtaus, jolla on myös pitkä poliittinen kulttuurihistoria Venäjällä. Väitämme, että sivilisationismista tuli ensimmäisen kerran valtion politiikkaa vasta toisen maailmansodan jälkeen. Tätä ennen se oli kuitenkin kulttuurinen diskurssi. Tutkimme Stalinin ajan valtion sivilisationismia “neuvotteluna” kulttuurin ja politiikan välillä. Kysymme mitä tarkoittaa kulttuurin poliittisuus ja miten se ilmenee kulttuurisissa tuotteissa, kuten humanistisessa tieteessä. Tuomme autoritäärisen yhteiskunnan tutkimukseen uuden metodologisen työkalun: ”kulttuurin politiikan” käsitteen. Viittaamme sillä kulttuuristen toimijoiden kamppailuun vallasta määrittää oma kulttuurinen olemassaolonsa. "Kulttuurin politiikka" lähtee ajatuksesta, että kulttuuriset idea ovat merkittäviä politiikan tutkimuksessa, koska politiikka välineellistää kulttuuria omiin tarkoituksiinsa, mutta myös kulttuuriset toimijat välineellistävät poliittisia ideoita, ja tällä on monenlaisia seurauksia. Tutkimme humanistitutkijoiden ammatillisia strategioita autoritäärisen ideologian kontekstissa ja analysoimme strategioita kulttuurintutkimuksen perspektiiveistä käsin kuten sukupuoli ja etnisyys. Samalla analysoimme kulttuurin politiikan ja valtion politiikan vuorovaikutusta ja tuotoksia. Materiaalimme koostuu Venäjän arkistoista/kirjastoista monien vuosien aikana kootusta laajasta musiikkitieteen ja filosofian aineistoista. Projektimme tuottaa edellisistä näkökulmista uutta tietoa humanistisen tutkimuksen sisällöistä, sivilisationismin historiasta ja käsitteellistyksen "kulttuurin poliittisuudesta".