Professori Onikki-Rantajääskö Tiina ja työryhmä

399400 €

Alustat ja retoriset ryhmästrategiat: Verkkodiskurssien moniääniset rakenteet kielentutkimuksen ja kieliteknologian kohtaamispaikkana

Nelivuotinen

Tässä hankkeessa tutkitaan ja rakennetaan välineitä tutkia yhteiskunnallisen verkkokeskustelun ryhmänmuodostusta, valtapositiointia, vuorovaikutusrakenteita ja dynamiikkaa. Ensisijaisesti tämä tehdään tunnistamalla ja analysoimalla näitä prosesseja ilmentäviä kielenkäytön rakenteita. Lisäksi hyödynnetään keskustelujen viestiketjurakenteista saatavaa tietoa. Hanke pyrkii tieteidenvälisyyteen yhdistäen kielitiedettä, laskennallisia ihmistieteitä ja yhteiskuntatieteitä. Hanke tuottaa sekä laskennallisia analyysimenetelmiä että sisällöllistä tietoa tapaustutkimuksina tarkasteltavista yhteiskunnallisesti relevanteista verkkokeskusteluista erityisesti ryhmäidentiteetin konstruoimisen, tietäväksi asettumisen ja toisistaan poikkeavien näkökantojen kohtaamisen kannalta. Menetelmäkehityksen kannalta keskeisiä aineistoja ovat Twitter ja Suomi24-keskustelufoorumit. Tapaustutkimusten aineistoina on sekä vahvasti samanmielisyyttä rakentavia verkkoyhteisöjä että moniäänisiä keskusteluryhmiä ja -ketjuja. Tuloksena hankkeesta syntyy 1) kielitieteellistä tietoa keskustelun retorisia ryhmästrategioita heijastavista kielellisistä piirteistä, 2) laskennallisia työkaluja, joiden avulla näitä piirteitä voidaan käyttää yhdessä viestiketjujen rakennetiedon kanssa luonnehtimaan ja luokittelemaan verkkokeskusteluissa esiintyviä ryhmänmuodostus-, valta- ja vuorovaikutusrakenteita, 3) syväanalyyttisia tapaustutkimuksia poliittisten suhteiden jäsentymisen ja ruohonjuuritason poliittisen mobilisaation kannalta havainnollisista yhteiskunnallisista keskusteluista sekä 4) vertailevaa tietoa siitä, miten eri verkkokeskustelualustojen affordanssit ruokkivat erilaisia keskustelu- ja ryhmädynamiikkoja.