YTT, Dosentti Ylijoki Oili-Helena ja työryhmä

384700 €

Akateemisten affektien etnografia: Tutkimusstrategiat tunteiden tihentymänä

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Tutkimuksemme kohteena ovat tutkimusstrategiat affektiivisena ilmiönä. Kysymme, millaisiin arvoihin ja miten tutkijoita pyritään tutkimusstrategioilla sitouttamaan, millaisia tunteita nämä prosessit tutkijoissa herättävät sekä miten tutkimusstrategioiden ja niiden liikuttamien affektien kautta muovataan yliopistojen valtasuhteita niin tieteenalojen välillä kuin niiden sisälläkin. Tutkimuksemme avaa tuoreen tavan tarkastella akateemisen työn piiloisia, hienosyisiä, vaiettuja ja vaiennettuja merkityksiä sekä näiden sosio-materiaalisia seurauksia. Tutkimuksemme kuuluu organisaatioetnografian alaan. Aineistomme koostuu yliopistojen johdon haastatteluista, osallistuvasta havainnoinnista, eri asemissa olevien tutkijoiden fokusryhmähaastatteluista sekä sosiaalisessa mediassa käytävän keskustelun netnografiasta. Analysoimme aineistojamme affektiivisen luennan kautta. Etsimme tiheitä kuvauksia, jotka kiteyttävät tutkimusstrategiaan ja sitä koskevaan puheeseen liittyviä arvoja, ideaaleja ja päämääriä ja sisältävät siten voimakkaan affektiivisen latauksen. Tutkimuksemme keskittyy humanistisiin tieteiseen ja yhteiskuntatieteisiin, jotka ovat jääneet marginaaliin nykyisessä tiedepolitiikassa. Toteutamme tutkimuksemme Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistoissa, joissa itse työskentelemme. Tämän asetelman kautta on mahdollista päästä kiinni tutkimusstrategiaprosessin hienovaraisiin ja monisäikeisiin tunnetiloihin ja niiden materiaalisiin seuraamuksiin akateemisen työn arjessa.