Teatteritaiteen maisteri Maunuksela Klaus

105200 €

Ääneen kirjoittaminen: Merkityksen materiaalisuuden dramaturgisia sommitelmia äänikirjallisuudessa ja kirjallisessa äänitaiteessa

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Taiteellisessa tutkimuksessani työstän äänitemuotoisen kirjallisuuden kirjoittamiseen liittyviä ongelmia ja kysymyksenasetteluja. Tutkin sitä, millä tavalla lukijaäänen materiaalisuus vaikuttaa merkitysten muodostumiseen ja millä tavalla intermediaalinen käännös paperilta äänikirjaksi rakentuu dramaturgisesti. Tutkimuksessa havainnoin synteettisen musiikki- ja ääniteknologian vaikutusta kirjoittamisen käytäntöihin ja kysyn, millä tavalla lukuaikapalvelusta voi tulla taiteellisen tutkimuksen näyttämö ja miten tämä vaikuttaa tiedollisten käytäntöjen ekologiaan taiteellisessa tutkimuksessa. Äänikirjailmiön myötä kirjallisuus on palaamassa yhä voimakkaammin oraaliseksi taidemuodoksi. Kehitän ja käsitteellistän erityisesti äänisynteesiin ja kolmiulotteiseen äänitystekniikkaan perustuvia äänen tallentamisen ja muokkaamisen menetelmiä, joita tarkastellaan kirjoittamisen näkökulmasta. Olennaista on tapa, jolla ääneen lukemisen ruumiilliset tekniikat ja kuuntelukokemuksen binauraalisesti laajennettu tilallisuus tulevat osaksi kokeellisen kirjallisuuden keinoja ja merkitysvarantoa. Tutkimus rakentuu kolmesta julkisesta taiteellisesta teoksesta. Manuaali (2022) oli sensoriteknologiaa hyödyntävä kineettinen äänikirjaesitys. Prosessi (2024) koostuu romaanista ja siihen perustuvasta äänikirjasta. Kolmen vuoden työskentelyjaksolla suunnittelen ja toteutan tutkimuksen kolmannen taiteellisen osan Synteesi, joka on muodoltaan installatiivinen ääniteos, kirjoitan monografiaan rinnastuvan tutkimuskommentaarin ja kirjoitan äänikirjan tilallisuutta käsittelevän tutkimusartikkelin. Ääniteknologian mahdollisuudet haastaa kuuntelukonventioita ja luoda uudenlaisia kerronnallisia tiloja ja kompleksisia dramaturgioita jäävät usein katveeseen äänikirjojen tuotannossa. Kokeellisten menetelmien kehittäminen ja kirjoittamisen suhteuttaminen äänen mediumiin tuntuu erityisen merkitykselliseltä eleeltä tilanteessa, jossa kirjallisuuden materiaalinen kulttuuri on käymässä läpi drastisia muutoksia.