FM Koukkari Tuomas

107900 €

A grammar of Inari Saami

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Väitöskirjatutkimus tehdään Oulun yliopiston Giellagas-instituutissa, ja tarkoituksena on laatia inarinsaamen kielen deskriptiivinen tieteellinen kielioppi. Näkökulma on ensisijaisesti synkroninen. Kattavaa tieteellistä esitystä inarinsaamen kieliopista ei ole tehty, joten tarve sellaiselle on ilmeinen. Inarinsaame on erityisesti fonologialtaan ja morfofonologialtaan poikkeuksellisen kompleksinen kieli kolmine kontrastiivisine pituusasteineen sekä monimutkaisine morfofonologisine vaihteluineen, joten on mm. morfofonologian tutkimuksen ja kielitypologian kannalta erityisen tärkeää, että sen tieteellinen kuvaus olisi kansainvälisen tutkijayhteisön käytettävissä. Kieliopille on tarvetta myös inarinsaamen puhujayhteisöllä esim. kielenopetuksen taustamateriaalina ja sitä kautta kielenelvytyksen edistämisessä. Tutkimus käsittää kolme pääaluetta: fonologian, morfologian ja lauseopin. Fonologiasta tavoitteena on esitellä inarinsaamessa merkitystä erottavat äänteelliset tekijät, eli ensisijaisesti foneemit ja niiden pituusoppositiot. Merkittävä kysymys on myös paino ja sen mahdollinen fonemaattisuus nykykielessä. Morfologian osalta pyritään kattavasti kuvaamaan inarinsaamen taivutusmorfologia, sanojen taivutustyypit sekä erityisesti äänteiden morfofonologinen vaihtelu. Johto-oppia käsittellään keskeisimpien johdinten osalta. Lauseopin osiossa tutkittavia aiheita ovat sanajärjestyksen määräytyminen, sanojen vaikutus toistensa morfologiseen muotoon (sijasyntaksi, kongruenssi, rektiot), konjunktiot sekä sivulauseet. Keskeinen tutkimusmenetelmä on alan kirjallisuuteen ja aineistolähteisiin (kielennäytekokoelmat, arkistot ym.) perehtyminen sekä aiemmassa tutkimuksessa esitettyjen havaintojen koonti, vertailu ja kriittinen analyysi. Kaikista analysoiduista muodoista ja rakenteista pyritään myös etsimään esimerkkejä aidosta käytetystä nykykielestä. Erityisesti fonologian ja lauseopin tutkimuksessa hyödynnetään myös äidinkielisten puhujien haastatteluja.