VTM Vihma Katri

77300 €

Universalism, diversity, and the foundation of global ethics

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Tutkin väitöskirjassani sitä, millainen normatiivinen viitekehys voisi toimia maailman eettistä ja kulttuurista moninaisuutta kunnioittavan globaalin etiikan perustana. Tällaisen perustan tulee painottaa dialogista lähestymistapaa, mutta myös pyrkiä takaamaan tasa-arvoiset edellytykset hyvälle elämälle. Hyödynnän muotoilemaani normatiivista viitekehystä arvioimalla periaatteita, jotka ohjaavat Euroopan unionin ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden välistä kumppanuutta. Hypoteesini on, että EU käyttää tässä kumppanuudessa normatiivista, poliittista ja taloudellista valtaansa. Lisäksi tarjoan politiikkasuosituksia, joiden avulla EU voisi toteuttaa dialogista globaalia etiikkaa ja edistää globaalia kehitystä eettisesti muiden toimijoiden kanssa. Tämä vaatisi sitä, että unioni sitoutuisi demokraattiseen keskusteluun globaalin etiikan periaatteiden toimeenpanosta. Tutkimukseni perimmäisenä tavoitteena on löytää keinoja globaalin etiikan vahvistamiseksi maailmanpolitiikassa. Väitöskirjani edistää globaalin etiikan tutkimusta kolmella tavalla. Se tarjoaa yhden ratkaisun globaalin etiikan universalismiin liittyvään ongelmaan, yhdistää globaalin etiikan muihin normatiivisiin teorioihin ja tarkastelee globaalin etiikan toteutumisen empiirisiä edellytyksiä. Väitöskirjani siis tutkii kahdenlaisen dialogin, eettisen ja poliittisen, reunaehtoja. Tämä on välttämätön edellytys kulttuurirajat ylittävän, tasa-arvoisen ja maailman moninaisuutta kunnioittavan yhteistyön toteutumiselle.