Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, medianomi Koskinen Kristiina

23500 €

Työskentelyapuraha väitöskirjan viimeistelyyn: Luontodokumentin kätketty luontokäsitys – ekokriittisen elokuvatutkimuksen näkökulmia dokumentaariseen luontokerrontaan

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Väitöstutkimukseni käsittelee luontodokumenttehin rakentuvaa luontokäsitystä ja sijoittuu ekokriittisen elokuvatutkimuksen viitekehykseen. Tutkimuksen tavoitteena on rakentaa uudenlaista ajattelua valtavirran luontoesitysten luonteesta ja merkityksestä. Teoreettisesti tarkasteltuna luontodokumentit muodostavat omaperäisen genren. Toden tallentamiseen tiivistyvä dokumentaarisuuden idea ja tulkintoja tekemättömän tarkkailemisen vaikutelma mahdollistavat mielikuvan luontodokumentista, joka tarjoaisi katsojalle ikkunankaltaisen ja autenttisen näkymän dualistisesti ymmärrettyyn luontoon. Ajatus todellisuudesta vailla kulttuurista merkityksenantoa on kuitenkin dokumentaarisen elokuvan kohdalla jo pitkään hahmottunut ongelmallisena. Todellisuuden on ehdotettu rakentuvan dokumentaarisen elokuvan elinkaaren aikana yhä uudelleen ja uudelleen, aina kontekstien mukaisesti muovautuen ja merkitystään tarkentaen. Monografiamuotoinen väitöstutkimukseni pohtii luontokäsitystä kolmen tapaustutkimuksen avulla. Näistä ensimmäinen hyödyntää teoreettista keskustelua villin luonnon kulttuurisesta konstruktiosta. Analyysini kautta luontodokumentista piirtyy esiin eläinten toiminnan näyttämöksi muodostunut kaukainen, koskematon ja rajaton metsä, jonka ominaisuudet tiivistyvät televisiokerronnan ehdoilla. Toinen tapaustutkimukseni syventyy kahden luontodokumentin kerrontaan ei-inhimillisen toimijuuden ja uusmaterialistisen teorian näkökulmasta. Luonto voidaan esittää yksilöiden intentionaalisten pyrkimysten näyttämönä tai toisaalta sattumalle ja olosuhteille alisteisista toimijoista koostuvana jatkuvan vuorovaikutuksen areenana. Kolmas tapaustutkimukseni tarkastelee ihmisen erityisaseman purkamista valtavirran luontodokumentissa. Aineistoni koostuu Avaran luonnon luontodokumenteista, joilla on keskeinen asema suomalaisen luontopuhunnan areenana. Analysoimista varten olen kehittänyt tutkimusmenetelmän, jota kutsun jälkikäteen käsikirjoittamiseksi.