Grants and residencies

Research and art

FT, dosentti Pöysä Jyrki and working group (Takaisin kohti lajienvälisyyttä (TAKOLA))

334300 €

Takaisin kohti lajienvälisyyttä – suullisen kansanperinteen, muistitiedon ja populaarikulttuurin posthumanistiset tulkinnat

Kolmivuotinen | Hankkeen teemat liittyvät Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelmaan

Hankkeessa tarkastellaan ihmisen ja luonnon suhdetta folkloristisen tutkimusperinteen tarjoamin välinein ja aineistoin. Hankkeen julkaisut koostuvat tieteellisista artikkeleista, radioitavista ääniteoksista ja niitä taustoittavista opintopaketeistä, joihin kootaan teoksen tematiikkaa syventävää aineistoa kouluopetusta yms. varten. Päätutkimuskysymyksenä on arkaaisen luontosuhteen muuttuminen teollistumisen myötä nykyajan nostalgiseksi, kriittiseksi tai välinpitämättömäksi luontosuhteeksi. Suomalaisen kulttuurin arkaaisinta kerrostumaa kuvaa arkistoihin tallennetty folklore, jonka tulkinta posthumanistisessa kehyksessä antaa mahdollisuuden folklorististen näkökulmien uudistamiseen (esimerkkinä uusin kansainvälinen uskomustarinoiden tutkimus). Muuttuvaa luontosuhdetta kuvaa arkistoihin ammattikuntaperinteenä tallennetty muistitieto, jota tulkitaan lähiluennan ja mikrohistorian keinoin. Nykyihmisen luontosuhteen kuvauksena tarkastellaan populaarikulttuurin dystooppista kuvastoa ja aikalaishistoriaa kuvaavia kokemuskuvauksia, esimerkiksi narratiiveja tuotantotiloilta. Uusien lähdeaineistojen, tulkintatapojen ja uudenlaisen raportointitavan (äänikuvaelmat) avulla herätellään suomalaisten kiinnostusta tutustua oman luontosuhteensa perustaan muistaen samalla, että suomalaisuutta ei voi ymmärtää ilman kansainvälistä kontekstia.