YTM, HK Hyvärinen Pieta

83850 €

(Irti)kytkentöjä: ruokaomavaraistuminen kumppanuuslajien verkostoissa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Tässä hankkeessa tarkastellaan ruokaomavaraisuutta ja sen lisäämistä tulevaisuuden tekemisenä, jossa määritellään uudelleen toimeentulon ja hyvinvoinnin ehtoja sekä ihmisten ja lajien välisiä suhteita. Omavaraista ruoantuotantoa tutkitaan kumppanuuslajien verkostojen ja moninaisen talouden näkökulmista, jolloin huomio kiinnittyy toiminnassa muotoutuviin ihmisten keskinäisiin ja lajien välisiin suhteisiin. Hankkeessa kehitetään keskinäisen toimeentulon käsitettä, joka tuo yhteen materiaalisten elinehtojen uusintamisen kysymykset ja relationaalisen toimeen tulemisen etiikan. Hankkeessa kysytään, miten omavaraisessa ruoantuotannossa tullaan toimeen toisten lajien ja toisten ihmisten kanssa, ja miten omavarainen ruoantuotanto on osa sitä harjoittavien taloudellista toimeentuloa. Kysymyksiä tarkastellaan neljän tapaustutkimuksen kautta, joista kolme keskittyy erilaisiin omavaraisen ruoantuotannon muotoihin (yhteisöllinen maatalous, kaupunkimehiläishoito, korvasienestys) ja neljäs omavaraistaitojen opettelemiseen. Tutkimuskysymyksiä käsitellään lisäksi Omavaraopiston kanssa yhteistyössä suunniteltavalla opintojaksolla sekä sen pohjalta taideyhteistyönä toteutettavass tutkimusta popularisoivassa pienlehdessä. Hankkeessa tuotetaan uudenlaista ymmärrystä ja avauksia ruokaomavaraisuuden tavoittelun merkityksestä antroposeenin aikakaudella ja luodaan yhteyksiä eri toimijakenttien välille näiden elintärkeiden kysymysten äärellä.