Arkkitehti Heinonen Pijatta

113300 €

Autonomisten yhteiskunnallisten liikkeiden poliittisten tavoitteiden, käytäntöjen ja arkkitehtuurin väliset yhteydet protestileireillä

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Väitöskirjassani tutkin autonomisten yhteiskunnallisten liikkeiden tavoitteiden ja käytäntöjen vaikutuksia protestileirien rakennettuun ympäristöön ja sen muodostumiseen. Liikkeiden ajama politiikka heijastuu protestileireillä leiriyhteisön elämisen ja järjestäytymisen tapoihin, ja leirin elinympäristöä luodessaan yhteisön jäsenet osallistuvat niin poliittisiin, sosiaalisiin kuin arkkitehtonisiin prosesseihin. Leirien moninaista arkkitehtuuria on kuitenkin tähän mennessä tutkittu vähän. Tutkimuksessani selvitän, kuinka liikkeiden ajama politiikka vaikuttaa leiriympäristön suunnittelu- ja rakentamistapoihin, ja millaisia yhteiskunnallisia rakenteita ja toiminnan muotoja leirien arkkitehtuuri ilmentää. Tutkimukseni lähtökohtana on käsitys arkkitehtuurista prosessina, joka muokkaa samanaikaisesti sekä tilallista järjestystä että tilassa mahdollisia kanssakäymisen tapoja. Toteutan tutkimukseni kolmella eri protestileirillä, joilla kerään aineistoa osallistuvan havainnoinnin, haastattelujen sekä rakennetun ympäristön kartoittamisen ja piirtämisen avulla. Monimetodologinen lähestymistapa mahdollistaa poliittisten tavoitteiden, toteutuvien käytäntöjen sekä valmiin rakennuskannan välisten yhteyksien tutkimisen. Tarkoituksena on tutkia miten ja missä määrin leirien arkkitehtuuri ilmentää liikkeiden vaihtoehtoisia käytäntöjä ja rakenteita, ja tätä kautta tuottaa uutta tietoa ja uusia näkökulmia niin yhteiskunnallisten liikkeiden tutkimukseen kuin arkkitehtuurialan keskusteluun.