Yhteiskuntatieteiden tohtori Vola Joonas

112500 €

Ympäristön oikeushenkilöllisyys ja planetaarinen oikeudenmukaisuus

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Antroposeenin aikakauden ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kriisin hallinta edellyttää ihmisyksilökeskeisestä lähestymistavasta luopumista ja ei-inhimillisten sekä kollektiivisten toimijuuksien tunnistamista osana ongelmien aktiivista ratkaisua, ongelmien tuottamisen sijasta. Tilanne, jossa ympäristön eri entiteeteillä, kuten joella ja suojelualueella, on ihmisiin, organisaatioihin ja yrityksiin verrattavia oikeuksia, haastaa nykyiset poliittiset käytännöt ja institutionaaliset rakenteet uudenlaisella kysymyksenasettelulla ja toimijuuden määritellyllä. Tutkimus perehtyy jälkihumanistisella monipaikka-aineiston luennalla ei-inhimillisen juridisen ja poliittisen toimijuuden kehittymisen mahdollisuuksiin osana planetaarisen ympäristökatastrofin ratkaisua ja yliyhteiskunnallisen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista. Tapaustutkimukset paikallistuvat Arktiselle alueelle, Suomen ja Norjan valtioihin, jonka lisäksi koostettavat monipaikka-aineistot (hallinnolliset asiakirjat, oikeustapaukset, poliittiset ohjelmat ja sopimukset, media-aineistot, ympäristön tilaa käsittelevät raportit, suojeluohjelmat, vesivoiman ja metsäteollisuuden raportit, akateeminen kirjallisuus, poliittinen aktivismi, alkuperäiskansaryhmien kannanotot, asiantuntijahaastattelut ja kohdesijainneissa muodostettavat havainnointiaineistot) ulottuvat globaaliin etelään, vertailevan tutkimuksen mahdollistamiseksi. Tapaukset käsittelevät 1) oikeudellista edustamista Tenojoen kalakantaa sekä Ounas-ja Kemijoen tulvansuojelua koskevissa asioissa 2) oikeustoimikelpoisuutta eri ”ikäisten” metsätyyppien kohdalla 3) Natura 2000 “Kemihaaran suot” alueen soiden ja lajiston muodostamaa oikeudellista kokonaisuutta, sekä Ecocide- luonnontuhonlain tuottamaa rikoksenmäärittelyä. Tapaustutkimukset havainnollistavat post-humaanin tutkimuksen näkökulmasta ympäristön oikeudellisen toimijuuden mahdollisuuksia, rajoitteita ja paradokseja Antroposeenin uhan kohtaamisessa ja hallinnassa.