PhD, dosentti Koski Sonja

108350 €

Yhteistyötä yli lajirajan: hevosen yksilöllisyyttä kunnioittava vuorovaikutus myötätuntoisen ja motivoituneen yhteistyön avaimena

Nelivuotinen | Hankkeen teemat liittyvät Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelmaan

Ihmisen yhteistyö hevosen kanssa traditionaalisesti määrittyy yksisuuntaisesti, eikä se huomioi hevosen yksilöllisiä ominaisuuksia tai tunnekokemuksia. Tässä hankkeessa tutkin hevosen persoonallisuutta ja sen seurauksia vuorovaikutukselle: fokuksessa on hevosen orientaatio yhteistoimintaan ihmisen kanssa. Samanaikaisesti tarkastelen ihmisen tunnekokemuksia tämän tietoisesti huomioidessa hevosen persoonallisuutta yhteistyön aikana. Tutkimus motivoituu hypoteesista, että lajirajat ylittävä vuorovaikutuskumppanin yksilöllisyyden tiedostaminen on emotionaalisesti palkitsevaa molemmille vuorovaikutuksen osapuolille ja edesauttaa motivoitunutta yhteistyötä tehden siitä sujuvampaa ja tuloksellisempaa. Tutkimus rakentuu näin ajatukselle kahdensuuntaisen myötätunnon ja yhteistoimijuuden positiivisista seurauksista ja siten, laajemmin, mahdollisuudelle, että ihmisen ja eläimen tasa-arvoinen kohtaaminen ja yhdessä toimiminen avartaa maailmaamme koskettamaan ja huomioimaan muut elolliset olennot ympärillämme. Tutkimus myös antaa konkreettisia työkaluja ymmärtää hevosten käyttäytymispiirteitä ja tunnetiloja ja toimia niiden kanssa hevoslähtöisesti. Tutkimus on usean tieteenalan risteyskohdassa: se yhdistää ihmislähtöisen vuorovaikutustutkimuksen, eläinantropologian, käyttäytymistieteen, psykologian, ja eläinlääketieteellisesti orientoituneen hyvinvointitutkimuksen taustaa ja menetelmiä.