Yhteiskuntatieteiden maisteri Ruokanen Jukka

129100 €

Yhteisöllisen elämän sosiaalinen ja poliittinen ulottuvuus Johannes Althusiuksen filosofiassa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Väitöskirjani kuuluu filosofian historian alaan, mutta on relevantti myös valtio-opin ja oikeustieteiden näkökulmasta. Tutkimuksessani analysoin yhteisöjen sosiaalisen ja poliittisen ulottuvuuden välisiä yhteyksiä Johannes Althusiuksen (1563–1638) filosofiassa. Tutkimus on suoraan kolmella tavalla merkityksellinen. Ensinnäkin se selventää sosiaalisuuden ja poliittisuuden käsitteiden sekä niiden välisen suhteen laajempaa historiallista problematiikkaa. Kysymys on siitä, missä määrin sosiaalisuus ja poliittisuus ovat luonnollisia tai jumalan antamia ominaisuuksia, ja missä määrin ihmisen tahto voi vaikuttaa niihin. Toisekseen se osoittaa, kuinka Althusiuksen käsitys erilaisia yhteisöjä yhteen tuovasta federalistisesta poliittisesta järjestelmästä nojaa sen varaan, että luonnollinen sosiaalisuus ja tahdonvaltainen poliittisuus muodostavat ennemmin jatkumon kuin erilliset ulottuvuudet. Kolmanneksi tutkimus vastaa ajankohtaiseen tarpeeseen tuntea ja ymmärtää paremmin sosiaalisen ontologian teoretisoinnin historiaa. Viimeksi mainittuun liittyen esittelen tutkimustani Bonnin yliopistossa ensi keväänä järjestettävässä ”Contemporary and Medieval Social Ontologies” konferenssissa. Laajemmassa kuvassa Althusiuksen teorian tutkiminen on oleellista, koska hänen ajattelunsa tarjoaa paljon aineksia myös Euroopan nykyisen poliittisen järjestelmän, erityisesti Euroopan unionin, uudelleen käsitteellistämiseen ja kehittämiseen.