Filosofian tohtori Turunen Arja

132330 €

Yhdistys 9:n toiminta ja historia

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Tutkimuksen kohteena on vuosina 1965–1970 toiminut Yhdistys 9, joka vaati mm. abortin ja ehkäisyn sallimista ja lasten päivähoito- sekä vanhempainvapaajärjestelmän laatimista Suomeen. Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Yhdistys 9:n toimintaa ja roolia sukupuolten tasa-arvon edistäjänä Suomessa. Tutkimus on tarpeen kahdesta syystä: 1) yhdistyksestä ei ole toistaiseksi tehty kattavaa akateemista tutkimusta, vaikka se merkittävällä toiminut sukupuolten tasa-arvon edistäjänä ja on myös kansainvälisesti tarkasteltuna ollut edelläkävijä; 2) olemassa oleva tutkimus on puutteellista ja jopa virheellistä, minkä vuoksi yhdistys ei ole saanut ansaitsemaansa roolia suomalaisen sukupuolten tasa-arvon historiaa tarkasteltaessa. Aiemmassa tutkimuksessa on keskitytty yhdistyksen rooliin naisten aseman parantajana, vaikka yhdistys vaati myös lasten ja miesten aseman ja roolin muuttamista. Tutkimuksen tavoitteena on a) luoda kattava kuva Yhdistys 9:stä ja sen toiminnasta, b) uudistaa käsitys suomalaisesta 1960–1970-lukujen tasa-arvotyöstä ja -keskustelusta sekä c) tuoda liikkeen jäsenten toiminta ja rooli osaksi yhteiskunnallisten liikkeiden syntyä ja toimintaa koskevaa tutkimusta. Tutkimuksen aineisto koostuu Kansan Arkistossa olevasta Yhdistys 9:n arkistoaineistosta, digitoiduista lehtiaineistoista ja muistitietoaineistoista, joita analysoidaan kontekstualisoivan historiantutkimuksen, muistitietotutkimuksen ja diskurssintutkimuksen menetelmin.