KTT, VTM Laihonen Maarit

150400 €

Ydinvoiman menneisyyden ja tulevaisuuden politiikka ja etiikka

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Menneisyyden ydinvoima muistetaan onnettomuuksista ja sotilaallisista sovelluksista. Tulevaisuuden ydinvoimasta toivotaan ratkaisua niin ilmasto- kuin energiakriisiinkin. Yhteiskunnallinen keskustelu ydinvoimasta on aina ollut räiskyvää ja tunteikasta ja syvälliset eettiset yhteiskunnalliset tarkastelut ovat usein jääneet tekemättä. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ydinvoimaa etiikan näkökulmasta historian ja poliittisten lupausten kautta. Vaikka ydinvoima esitetään puhtaan teknisenä ja rationaalisena kysymyksenä, perustuvat ydinvoimakeskustelu, -investoinnit ja -päätökset kuitenkin arvoihin ja tunteisiin. Aihetta ei ole suomalaisessa kirjallisuudessa juurikaan tarkasteltu vaan keskustelua hallitsevat teknorationaalinen puhe, väittely siitä, onko ydinvoima hyvä vai huono asia ja yksinkertaistavat mielipidekyselyt. Tutkimuksen lähtökohta on, että ydinvoima on hyvä-huono -asettelua tärkeämpi ja yhteiskunnallisesti paljastavampi arvokeskustelun aihe. Tutkimuksessa puretaan tavanomaisia energiapoliittisia oletuksia utilitaristisesta poliittisesta ajattelusta ja pyritään tuomaan näkyviin eettinen moninaisuus. Tarkastelen politiikantekoa rakenteina ja instituutioina, eli eettisessä viitekehyksessä politiikka on väline muokata yhteiskuntaa kohti hyvää tai pahaa. Ydinvoima haastavana energiapolitiikan kysymyksenä on erinomainen yksittäistapaus tarkastella poliittisten näkemysten ja tavoitteiden tietoista ja tiedostamatonta rakentumista tiedon, uskomusten ja arvojen perustalle. Tutkimuskysymykset kattavat ajankohtaiset ja ajattomat ydinvoimaan liittyvät teemat: Tarkastelen ydinvoiman ja ilmastonmuutoksen, sekä laajemman luontotuhon suhdetta sekä ydinvoiman uutta roolia sodan ja laajemman geopolitiikan välineenä sekä usein Suomessa unohdettua ydinasekysymystä. Erilliset temaattiset analysoitavat alueet ja esimerkit avaavat näkökulmia siihen, millaisiin yhteiskunnallisiin arvoihin ja tulevaisuudenkuviin kytkeytyy ajatus ydinvoiman toivotusta renessanssista.