FT (ympäristötiede) Liimatainen Maarit

96500 €

Voiko turvemaita viljellä ympäristöystävällisesti? – ratkaisumahdollisuuksien kartoitus

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Hankkeessa tutkitaan voiko turvemaita viljellä ympäristöystävällisesti. Suomi on hyvin suovaltainen maa ja suopelloilla on suuri merkitys maataloudessa. Suopellot ovat kuitenkin merkittäviä hiilidioksidin ja dityppioksidin lähteitä ja maatalous muodostaa yhden suurimmista ihmisen aiheuttamista kasvihuonekaasujen päästölähteistä. Toisaalta suopellot tuottavat paikallisesti myös merkittävää vesistöjen kuormitusta. Suopeltojen päästöjen vähentäminen onkin nostettu kansalliseksi tavoitteeksi ministeriöissä, mutta myös EU-tasolla haasteeseen haetaan kiivaasti ratkaisua. Jotta ympäristövaikutukset ymmärretään kokonaisvaltaisesti, täytyy tarkastella sekä kasvihuonekaasuja että valuntavaikutuksia. Hallitusti korotettua pohjavedenpintaa on esitetty yhtenä tärkeimpänä keinona hillitä suuria päästöjä. Pohjaveden pitämisessä tietyllä tasolla on kuitenkin omat haasteensa. Toisaalta säädeltävä pohjavedentaso vaikuttaa maaperän prosesseihin sekä peltojen kantavuuteen ja säätösalaojituksen kokonaisvaikutuksia eri päästölähteisiin suopelloilla tunnetaankin erittäin huonosti. Hankkeessa tutkitaan myös suopeltojen talviaikaisia kasvihuonekaasupäästöjä ja sitä, miksi kasvihuonekaasupäästöt kohoavat maan routimisen sekä sulamis-jäätymissyklien aikaan. Hanke tuottaa uutta ja kaivattua tietoa ojitettujen turvemaiden talviaikaisista päästöistä sekä suopeltojen parhaista viljelykäytänteistä tulevaisuudessa huomioiden samalla ympäristönäkökohdat.