Grants and residencies

Research and art

Mixed Finns ry

100000 €

Vertaistuelliset luku- ja kirjoituspiirit mixed-suomalaisille ja meiltä-meille-toiminnan opas

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Vertaistuellisessa luku- ja kirjoituspiirihankkeessa vahvistetaan mixed-suomalaisten osallisuutta tieteen, taiteen ja kulttuurin tekijöinä sekä tuotetaan tutkimuksen pohjalta meiltä-meille -toiminnan opas. Olemme oppineet aiemmin järjestämissämme vertaistuellisissa antirasismikoulutuksissa ja edeltävän kirjahankkeemme kokemus- sekä asiantuntijahaastatteluissa sen, että mixed-suomalaiset tarvitsevat matalankynnyksen vertaistukea ja antirasismikoulutusta, jotta heidän toimijuutensa ja mahdollisuutensa suomalaisessa yhteiskunnassa vahvistuisivat. Myös tutkimustieto tukee havaintojamme. Kaksivuotinen hanke tarjoaa mixed-suomalaisille vertaistuellista tilaa lukea mixed-suomalaisuudesta ja rasismista, keskustella näistä aiheista ja kokeilla omien kokemusten sanoittamista tarinoiksi matalan kynnyksen kirjoitusharjoituksilla. Tavoitteena on vahvistaa heidän omaa toimijuuttaan kirjoittamalla itse kirjailija-kouluttajien erilaisten kirjoitusharjoitusten avulla, joissa yritetään tarkastella omaa identiteettiä muusta kuin valkonormatiivisuudesta käsin. Luku- ja kirjoituspiirihankkeen tavoitteena on myös jakaa hankkeessa opittua tietoa muille tahoille. Tämän vuoksi kokoamme hankkeessa oppimamme tiedot oppaaksi. Tarkoituksena on toimittaa ensimmäinen suomenkielinen vertaistuellisen meiltä-meille-toiminnan opas, johon kerätään tietoa kokemus- ja tutkijahaastatteluiden pohjalta samalla tavalla kuin aiemmassa tietokirjahankkeessamme. Oppaan tarkoituksena on kannustaa vähemmistöön kuuluvia henkilöitä vertaistuellisen toiminnan luomiseen. Luku- ja kirjoituspiirihanke on jatkoa tietokirjahankkeellemme, jonka tuloksena syntyi Kosmoksen kustantama MIXED – suomalaista elämää kulttuurien risteymässä -tietokirja. Kirjamme yleistajuistaa antirasismiin ja mixed-suomalaisten identiteetteihin liittyviä ilmiöitä, joista kirjoitimme niin tutkimuskirjallisuuden kuin haastatteluiden pohjalta. Tietokirjaa tullaan käyttämään työkaluna vertaistuellisissa luku- ja kirjoituspiireissä.