VTM, AmO, projektitukija Hautaniemi Reeta

88650 €

Verkostosta hyvinvointia? – yhdistystoiminnan merkitys ja rakenteet erityisherkkyyden määrittelyssä

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Väitöskirjatutkimuksessa tarkastellaan erityisherkkyyttä ja siihen liittyvää yhdistystoimintaa ja sen merkitystä ilmiön määrittelyssä. Erityisherkkyydestä on Suomessa puhuttu vasta joitakin vuosia. Suomen Erityisherkät ry perustettiin vuonna 2013. Erityisherkkyys on psykologinen, yksilön identiteettiin liittyvä ominaisuus, ja sitä on tutkittu pääasiassa psykologian ja käyttäytymistieteiden näkökulmasta. Sosiologista tutkimusta ilmiöstä ei ole Suomessa vielä tehty. Hanke on yhteiskunnallisesti merkittävä, koska yhdistystoiminnan tutkimus paikantuu osaksi laajempaa keskustelua kansalaisyhteiskunnan merkityksestä ihmisten hyvinvoinnin tukijana. Teoreettisesti tutkimus paikantuu bourdieulaiseen käytäntöjen teoriaan, toimijaverkostoteoriaan ja sosiaalisten liikkeiden tutkimukseen. Metodologisesti hanke rakentuu etnografisen tutkimusstrategian lisäksi toimintatutkimuksen strategiaan erityisherkkyyden ilmiön tarkastelussa. Haastattelu- ja havainnointiaineiston lisäksi hankkeessa kerätään Suomen erityisherkät ry:n jäseniltä valokuvia Herkkyyden kuva -aiheiseksi valokuvanäyttelyksi. Erityisherkkyyttä ei ole vielä tutkittu sosiologian näkökulmasta, ja ilmiön yhteiskunnallista merkittävyyttä arvioiva näkökulma puuttuu. Tutkimuksiin pohjautuva arvio ilmiön laajuudesta haastaa nostamaan sen pois marginaalista ja velvoittaa ymmärtämään sen yhteiskunnallisia vaikutuksia. Hanke laajentaa erityisherkkyyden tarkastelua yksilöpsykologisesta näkökulmasta yhteiskunnalliseen ilmiöön.