Yhteiskuntatieteiden maisteri Siltala Arttu

110000 €

Verkkojulkisuuden moraalikulttuuriset kuplat ja -konfliktit: etnografinen tutkimus suomalaisista verkkokeskusteluista

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Poliittiset verkkokeskustelut ovat muotoutuneet yhä enemmän kysymyksiksi siitä, mistä ja miten nykyään "saa enää puhua", ja toisaalta, minkälainen on paras mahdollinen tapa elää. Tällaisissa keskusteluissa esimerkiksi henkilökohtainen ruokavalio liitetään suurempiin poliittisiin kysymyksiin ilmastonmuutoksesta. Pro gradu -tutkielmani tulosten pohjalta väitän tällaisten verkkokeskustelujen saavan sellaisia moraalisten rajantekojen piirteitä, joissa yksilöt moraalisesti oikeuttavat elämäntapojaan moraalisesti yhtenäisen ryhmän kautta. Tutkimuksessa tällaista moraalista ja sen rajoista käytävää neuvottelua lähestytään moraalikulttuurisia kuplia tarkastellen. Näissä kuplissa moraalisesti samanmieliset ryhmät neuvottelevat yhtenäisen moraalinsa rajoista sekä määrittelevät koettuja "vastapuolia" ja näiden edustajia. Tutkimus vastaa kysymyksiin siitä, miten elämäntapojen moraalisista oikeutuksista neuvottelevat ryhmät muodostuvat ja minkälaisia ovat näiden erilaisia moraalikulttuureita edustavien kuplien väliset konfliktit. Tutkimus lähestyy aihetta etnografisesti, moraalikulttuureita sekä niiden toimintaa vuorovaikutuksen kautta ymmärtämään pyrkivän havainnoinnin kautta. Aineistonkeruussa hyödynnän kehittämääni konstruoidun viikon menetelmää. Aineisto kerätään kahdelta suosituimmalta suomenkieliseltä keskustelualustalta, anonyymiltä keskustelufoorumi Ylilaudalta sekä omilla nimillä operoivasta ja poliittisesta asiantuntijamedia Twitteristä. Molemmat alustat tarjoavat keskusteluja sekä elämäntavoista että poliittisista kysymyksistä. Tutkimus tuottaa vielä tähän mennessä vähän tutkittua konkreettista ja kuvaukseen pyrkivää tietoa polarisaationakin käsitettävän ilmiön mikrotason käytänteistä. Polarisaatiota julkisen puheen moraalisena kärjistymisenä ei ole etenkään Suomen kontekstissa vielä tarkasteltu näin laaja-alaisesti mikrotason ilmiönä.