Filosofian maisteri Reinikainen Teppo

126000 €

Vammaisuuden representaatiot metallimusiikissa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Tutkimuskysymykseni on: Miten yksilön vammaisuus vaikuttaa hänen tapaansa tulkita metallimusiikkia? Alakysymykseni on puolestaan: Miten vammaisuutta hahmotetaan genren ja genreyhteisön sisällä? Tutkimuksen kautta pyrin tuomaan esiin metallimusiikille ja sen heterogeenisuutta, myös vammaisten ääntä ja toimijuutta niin metallimusiikin genressä kuin koko yhteiskunnassakin. Pyrin vastaamaan tutkimuskysymyksiini haastattelemalla metallimusiikkia kuuntelevia ja genren piirissä toimivia vammaisia niin metallimusiikkiin keskittyvissä tapahtumissa kuin erilaisilla keskustelufoorumeillakin. Lisäksi tarkastelen esimerkiksi näiden tapahtumien esteettömyyttä kokemuksellisesta näkökulmasta. Koska olen myös itse vammainen ja aktiivinen metallialakulttuurin toimija, hyödynnän tutkimuksessa autoetnografisesti myös omia kokemuksia ja tulkintojani genrestä vertaillen niitä informanttieni kertomuksiin.